Patronaty

Patronat honorowy oraz uczestnictwo w komitecie honorowym Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

Patronat honorowy lub uczestnictwo Przedstawiciela Centrum w komitecie honorowym przyznawane są wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Centrum, a ich charakter ma znaczenie dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia.
 
Udzielenie przedsięwzięciu honorowego patronatu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Korzyści

Patronat Centrum może podnieść rangę oraz zasięg twojego wydarzenia. Będziesz mógł wykorzystać w materiałach promocyjnych logo Centrum.

Kto może złożyć wniosek

O objęcie honorowym patronatem może starać się każdy, kto organizuje wydarzenie które:

 • służy promocji zdrowia,
 • ma znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia,
 • wiąże się z tematyką zadań Centrum.

Kiedy złożyć wniosek

Powinieneś złożyć wniosek nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zapoznaj się z regulaminem przyznawania patronatu przez Centrum.
 2. Pobierz wzór wniosku ze strony internetowej.
 3. Wypełnij wniosek i dołącz wskazane we wniosku załączniki (szczegółowy program lub regulamin, listę patronów, treść komunikatu do zamieszczenia na stronie www).
 4. Wniosek wraz z załącznikami prześlij do Centrum na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl
 5. Twój wniosek zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej –  możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku lub przekazanie dodatkowych informacji.
 6. O decyzji Dyrektora zostaniesz powiadomiony w formie pisemnej – decyzja o przyznaniu honorowego patronatu ma charakter uznaniowy i podejmie ją Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia.
 7. Jeśli otrzymasz patronat honorowy, pamiętaj aby umieścić taką informację oraz logo Centrum w materiałach promocyjnych.
 8. Prześlij sprawozdanie z wydarzenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

Wzory do pobrania