Wytyczne dla Organizatorów

14 grudnia 2016

Rozliczanie i dokumentowanie poniesionych wydatków w ramach specjalizacji finansowanych ze środków publicznych

Centrum przypomina, że jednym z obowiązków organizatora kształcenia realizującego specjalizację dofinansowaną ze środków budżetowych, w ramach umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, jest prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym, rozliczanie poniesionych wydatków, a następnie rzetelne ich dokumentowanie, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

Rozliczanie wydatków na miejsce szkoleniowe w sytuacji zastosowania trybu zaliczenia, o którym mowa w § 4 ust.3-7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761)

W procesie kształtowania kosztów przeprowadzenia szkolenia, Organizator wycenia poszczególne zadania, w tym przebieg kształcenia teoretycznego i praktycznego, w odniesieniu do planowanej liczby uczestników specjalizacji. Wycena ta wpływa realnie na wysokość zaoferowanej ceny zamówienia, przypadającej na 1 miejsce szkoleniowe. Zgodnie z umową, Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania środków finansowych w wysokości nie wyższej niż zaoferowany koszt 1 miejsca szkoleniowego. W sytuacji zastosowania trybu zaliczenia poszczególnych modułów, wybranych jednostek modułowych lub szkoleń praktycznych i zwolnienia uczestnika z obowiązku ich odbywania (na warunkach określonych w przepisach § 4 ust.3-7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych), organizator nie ponosi kosztów związanych z finansowaniem zajęć w odniesieniu do osoby, która z tych zajęć została zwolniona. W związku z powyższym, w porównaniu z uczestnikami odbywającymi pełny cykl kształcenia, winno nastąpić proporcjonalne pomniejszenie wydatków, poniesionych na miejsce szkoleniowe zajmowane przez osobę zwalnianą, w związku z jej nieuczestniczeniem w zajęciach, które zostały zaliczone. Fakt ten winien być odpowiednio udokumentowany tj.: odzwierciedlony w załącznikach nr 4 i nr 5 do faktury/rachunku przedkładanych za okres, w którym przypadała realizacja zajęć, a z których uczestnik został zwolniony. W załączniku nr 4, przy nazwisku osoby zwolnionej należy umieścić odpowiedni komentarz informujący o zakresie zwolnienia.

Rozliczanie wydatków na miejsce szkoleniowe w sytuacji zastosowania trybu zwolnienia, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych(Dz. U. poz.1761)

Decyzja Ministra Zdrowia o zwolnieniu z obowiązku odbywania specjalizacji w całości lub w części, przez pielęgniarkę, położną posiadającą co najmniej tytuł naukowy doktora, następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek stanowi materializację oświadczenia woli, którego treścią jest nie tylko żądanie zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji lecz również rezygnacja z jej odbywania w całości lub w części (w przypadku wydania przez Ministra Zdrowia pozytywnej decyzji na skutek rozpatrzenia wniosku). Treść oświadczenia woli należy bowiem interpretować z uwzględnieniem wytycznych określonych w art. 65 § 1 kodeksu cywilnego, z którego wynika, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Na skutek materializacji skutku wyrażonego w decyzji Ministra Zdrowia o zwolnieniu z obowiązku odbywania specjalizacji w całości, oczywistym jest, że osoba zwolniona składa rezygnację z dalszego odbywania szkolenia, w następstwie czego zastosowanie znajdują postanowienia zawartej umowy, zgodnie z którymi Zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku dalszego przekazywania środków finansowych na dofinansowanie zwolnionego miejsca szkoleniowego, które nastąpiło po rezygnacji z odbywania specjalizacji lub po powstaniu niemożności kontynuowania kształcenia z innych przyczyn.

W związku z powyższym, wydatki poniesione na miejsce w ramach którego odbywała szkolenie osoba zwolniona z obowiązku odbywania specjalizacji w całości, mogą być rozliczone do dnia, w którym do organizatora wpłynęła rezygnacja ww. osoby z dalszego odbywania szkolenia. Rezygnacja powinna być złożona z dniem otrzymania przez osobę zainteresowaną, decyzji Ministra Zdrowia. Organizator natomiast, zgodnie z postanowieniami umowy, powinien powiadomić Centrum o tym fakcie, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia takiej wiadomości, pod rygorem zwrotu całości środków finansowych przekazanych na dofinansowanie tego miejsca szkoleniowego. Podobnie jak w przypadku zaliczenia, powyższy fakt należy dodatkowo udokumentować, w załączniku nr 4 do faktury/rachunku, za dany okres rozliczeniowy, poprzez umieszczenie właściwej adnotacji przy nazwisku osoby zwolnionej.

Natomiast w przypadku decyzji Ministra Zdrowia o zwolnieniu z obowiązku odbywania specjalizacji w części, należy zastosować opisany powyżej tryb postępowania odnoszący się do sytuacji zaliczenia poszczególnych modułów, wybranych jednostek modułowych lub szkoleń praktycznych.