Informacja o dyplomach

W dniu 02.05.2024 r. (czwartek) Centrum będzie nieczynne. Dniem pracującym będzie 27.04.2024 r. (sobota)

Dyplomy z egzaminów - sesja wiosenna 2024

 1. pielęgniarstwo operacyjne – w przygotowaniu 
 2. pielęgniarstwo neonatologiczne – w przygotowaniu 
 3. pielęgniarstwo pediatryczne – w przygotowaniu 
 4. pielęgniarstwo epidemiologiczne – w przygotowaniu 
 5. pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – w przygotowaniu 
 6. pielęgniarstwo geriatryczne – w przygotowaniu 

Odbiór dyplomów

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pawińskiego 5A, budynek D, II piętro (kompleks budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN – wejście przez budynek A)

Odbiór w dniach:

poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00

wtorek w godz. 9.00 – 12.00

czwartek w godz. 11.30 –15.30

piątek w godz. 9.00 – 14.00 

27.04.2024 r. (sobota) 9.00 – 12.00

 1. Odbiór osobisty

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu państwowego mogą odebrać dyplom po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem

 1. Wydanie dyplomu osobie upoważnionej

Osoby upoważnione do odbioru dyplomu, powinny:

 • posiadać oryginał upoważnienia sporządzony zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej, tylko i wyłącznie od osób, które uzyskały tytuł specjalisty w danej dziedzinie (data na upoważnieniu nie powinna być wcześniejsza od daty egzaminu, upoważnienie do odbioru dyplomu powinno być wystawione tylko na jedną osobę),
 • legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
 • przygotować upoważnienia w porządku alfabetycznym.

W przypadku odbioru dyplomów za upoważnieniem dla więcej niż 10 osób, Centrum prosi o przesłanie drogą elektroniczną listy z podaniem nazwisk osób w porządku alfabetycznym, dla których dyplom będzie odebrany, na co najmniej 2 dni przed planowanym odbiorem dyplomów (przyjazdem do Centrum) celem wcześniejszego przygotowania dyplomów.

 1. Wysyłka dyplomu

Osoby zainteresowane otrzymaniem dyplomu drogą listowną proszone są o wysłanie  do Centrum wniosku sporządzonego zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.

Wniosek podpisany własnoręcznie wysłany drogą listowną lub podpisem elektronicznym wysłany drogą e-mail, należy złożyć nie wcześniej niż 60 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu dla danej dziedziny – wniosek o wysłanie dyplomu złożony przed upływem 60 dni od daty ogłoszenia wyników pozostanie bez rozpoznania.

Dyplom zostanie wysłany przez Centrum na adres wskazany we wniosku w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.

Dyplom, który uległ uszkodzeniu lub zagubieniu w drodze przesyłki może zostać wydany wyłącznie w formie duplikatu, po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu dyplomu.

Zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu

Uczestnicy egzaminu, dla których dyplomy jeszcze nie zostały przygotowane mogą otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty.

Osoby, które składały wniosek o zakwalifikowanie na egzamin w formie papierowej, mogą uzyskać zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, tylko w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę przesłaną drogą elektroniczna na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum: ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Osoby, które składały wniosek o zakwalifikowanie na egzamin w formie elektronicznej za pomocą SMK,  mogą wygenerować zaświadczenie logując się na swoje konto, następnie należy wybrać wniosek o egzamin w danej dziedzinie, rozwinąć „akcje” i wydrukować zaświadczenie

Nowy wzór dyplomu

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 53 z późn. zm.), Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje dotyczące wydawania nowych wzorów dyplomów na drukach ścisłego zarachowania tj.:

 1. plik graficzny zawierający widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne (Załącznik Nr 1);
 2. opis dokumentu publicznego:
 • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 14 marca 2022r.
 • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 13 lipca 2022r.
 • okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
 • data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru: czas nieokreślony
 1. plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego pierwszego i drugiego stopnia, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji (Załącznik Nr 2).
blankiet dyplomu
Załącznik nr 1
opis techniczny zabezpieczeń
Załącznik nr 2