Informacja o dyplomach

Dyplomy z egzaminów – sesja wiosenna 2021

 1. Pielęgniarstwo ratunkowe – gotowe do odbioru
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – gotowe do odbioru
 3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne gotowe do odbioru
 4. Ochrona zdrowia pracujących – gotowe do odbioru 
 5. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych gotowe do odbioru
 6. Pielęgniarstwo neonatologiczne – gotowe do odbioru
 7. Pielęgniarstwo onkologiczne – gotowe do odbioru
 8. Pielęgniarstwo geriatryczne – gotowe do odbioru
 9. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – gotowe do odbioru
 10. Pielęgniarstwo pediatryczne – gotowe do odbioru
 11. Pielęgniarstwo psychiatryczne – gotowe do odbioru
 12. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – gotowe do odbioru
 13. Pielęgniarstwo operacyjne – gotowe do odbioru
 14. Pielęgniarstwo chirurgiczne – gotowe do odbioru
 15. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – gotowe do odbioru
 16. Pielęgniarstwo internistyczne – w przygotowaniu
 17. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – w przygotowaniu

Odbiór dyplomu

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pawińskiego 5A, budynek D, II piętro – wejście przez budynek A (kompleks budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN)

 w dniach:

poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00

wtorek w godz. 9.00 – 12.00

czwartek w godz. 11.30 –15.30

piątek w godz. 9.00 – 14.00

1. Odbiór osobisty

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu państwowego mogą odebrać dyplom po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem

2. Wydanie dyplomu osobie upoważnionej

Osoby upoważnione do odbioru dyplomu, powinny:

 • posiadać oryginał upoważnienia sporządzony zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej, tylko i wyłącznie od osób, które uzyskały tytuł specjalisty w danej dziedzinie (data na upoważnieniu nie powinna być wcześniejsza od daty egzaminu, upoważnienie do odbioru dyplomu powinno być wystawione tylko na jedną osobę),
 • legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
 • przygotować upoważnienia w porządku alfabetycznym.

3. Wysyłka dyplomu

Osoby zainteresowane otrzymaniem dyplomu drogą listowną proszone są o wysłanie  do Centrum wniosku sporządzonego zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.

Wniosek podpisany własnoręcznie lub podpisem elektronicznym, należy złożyć nie wcześniej niż 60 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu dla danej dziedziny – wniosek o wysłanie dyplomu złożony przed upływem 60 dni od daty ogłoszenia wyników pozostanie bez rozpoznania.

Dyplom zostanie wysłany przez Centrum na adres wskazany we wniosku w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.

Dyplom, który uległ uszkodzeniu lub zagubieniu w drodze przesyłki może zostać wydany wyłącznie w formie duplikatu, po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu dyplomu

Zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu

Uczestnicy egzaminu, dla których dyplomy jeszcze nie zostały przygotowane mogą otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty.

Osoby, które składały wniosek o zakwalifikowanie na egzamin w formie papierowej, mogą uzyskać zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, tylko w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę przesłaną drogą elektroniczna na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum: ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Osoby, które składały wniosek o zakwalifikowanie na egzamin w formie elektronicznej za pomocą SMK,  mogą wygenerować zaświadczenie logując się na swoje konto, następnie należy wybrać wniosek o egzamin w danej dziedzinie, rozwinąć „akcje” i wydrukować zaświadczenie.