Informacja o dyplomach

Dyplomy z egzaminów - sesja wiosenna 2023

 1. Ochrona zdrowia pracujących gotowe do odbioru 
 2. Pielęgniarstwo internistycznegotowe do odbioru
 3. Pielęgniarstwo ratunkowe gotowe do odbioru 
 4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowejgotowe do odbioru
 5. Pielęgniarstwo onkologicznegotowe do odbioru
 6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej gotowe do odbioru
 7. Pielęgniarstwo geriatryczne – gotowe do odbioru
 8. Pielęgniarstwo psychiatrycznegotowe do odbioru
 9. Pielęgniarstwo chirurgicznegotowe do odbioru
 10. Pielęgniarstwo epidemiologicznegotowe do odbioru
 11. Pielęgniarstwo pediatrycznegotowe do odbioru
 12. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnychgotowe do odbioru
 13. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek gotowe do odbioru
 14. Pielęgniarstwo neonatologicznegotowe do odbioru
 15. Pielęgniarstwo operacyjnegotowe do odbioru
 16. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położniczegotowe do odbioru
 17. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekigotowe do odbioru

Odbiór dyplomów

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pawińskiego 5A, budynek D, II piętro (kompleks budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN)

 w dniach:

poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00

wtorek w godz. 9.00 – 12.00

czwartek w godz. 11.30 –15.30

piątek w godz. 9.00 – 14.00 

 1. Odbiór osobisty

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu państwowego mogą odebrać dyplom po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem

 1. Wydanie dyplomu osobie upoważnionej

Osoby upoważnione do odbioru dyplomu, powinny:

 • posiadać oryginał upoważnienia sporządzony zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej, tylko i wyłącznie od osób, które uzyskały tytuł specjalisty w danej dziedzinie (data na upoważnieniu nie powinna być wcześniejsza od daty egzaminu, upoważnienie do odbioru dyplomu powinno być wystawione tylko na jedną osobę),
 • legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
 • przygotować upoważnienia w porządku alfabetycznym.
 1. Wysyłka dyplomu

Osoby zainteresowane otrzymaniem dyplomu drogą listowną proszone są o wysłanie  do Centrum wniosku sporządzonego zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.

Wniosek podpisany własnoręcznie lub podpisem elektronicznym, należy złożyć nie wcześniej niż 60 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu dla danej dziedziny – wniosek o wysłanie dyplomu złożony przed upływem 60 dni od daty ogłoszenia wyników pozostanie bez rozpoznania.

Dyplom zostanie wysłany przez Centrum na adres wskazany we wniosku w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.

Dyplom, który uległ uszkodzeniu lub zagubieniu w drodze przesyłki może zostać wydany wyłącznie w formie duplikatu, po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu dyplomu.

Zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu

Uczestnicy egzaminu, dla których dyplomy jeszcze nie zostały przygotowane mogą otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty.

Osoby, które składały wniosek o zakwalifikowanie na egzamin w formie papierowej, mogą uzyskać zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, tylko w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę przesłaną drogą elektroniczna na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum: ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Osoby, które składały wniosek o zakwalifikowanie na egzamin w formie elektronicznej za pomocą SMK,  mogą wygenerować zaświadczenie logując się na swoje konto, następnie należy wybrać wniosek o egzamin w danej dziedzinie, rozwinąć „akcje” i wydrukować zaświadczenie

Nowy wzór dyplomu

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 53 z późn. zm.), Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje dotyczące wydawania nowych wzorów dyplomów na drukach ścisłego zarachowania tj.:

 1. plik graficzny zawierający widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne (Załącznik Nr 1);
 2. opis dokumentu publicznego:
 • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 14 marca 2022r.
 • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 13 lipca 2022r.
 • okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
 • data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru: czas nieokreślony
 1. plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego pierwszego i drugiego stopnia, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji (Załącznik Nr 2).
blankiet dyplomu
Załącznik nr 1
opis techniczny zabezpieczeń
Załącznik nr 2