Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  w partnerstwie z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zrealizowała w latach 2022-2023  projekt pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z całego kraju.

W ramach projektu Centrum koordynowało działania związane z opracowaniem 6 nowych programów kształcenia oraz aktualizacją 5 programów kształcenia w zakresie kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych.

W wyniku tych działań Minister Zdrowia zatwierdził:

nowe programy kursów specjalistycznych:

 1. Edukator w chorobach układu krążenia 
 2. Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu
 3. Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem
 4. Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego
 5. Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi
 6. Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

 oraz zaktualizowane programy kursów:

I. specjalistycznych

 1. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

II. kwalifikacyjnych

 1. Pielęgniarstwo kardiologiczne
 2. Pielęgniarstwo neurologiczne
 3. Pielęgniarstwo psychiatryczne
logotyp projektu