Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  w partnerstwie z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych realizuje projekt pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 r.

W ramach projektu Centrum opracuje 6 nowych programów kursów specjalistycznych i dokona aktualizacji 3 programów kursów kwalifikacyjnych i 1 programu kursu specjalistycznego.

logotyp projektu