Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-06

Data ostatniej aktualizacji strony: 2024-03-11 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak poprawnych opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF nie posiada warstwy tekstowej lub posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF i Word nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • zamieszczone są linki do stron, które mogą być niedostosowane do potrzeb osób niedowidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-06, zaktualizowano dnia 2024-03-11 na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Kiryłowicz

E-mail:e.kirylowicz@ckppip.edu.pl

Telefon: +48 22 592 34 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 • Adres: ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl
 • Telefon: +48 22 592 35 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych otrzymają niezbędną pomoc.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych znajduje się na drugim piętrze w budynku D kompleksu Instytutu Biochemii i Biofizyki. Do budynku prowadzą 2 wejścia, od strony budynku  A oraz D. Do obu wejść prowadzą schody. Schody do wejścia A wyposażone są w windę dla niepełnosprawnych, natomiast schody do wejścia D posiadają podjazd dla wózków.  W budynku znajdują się windy.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Ochota.

Do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Przed budynkami A oraz D znajduje się parking

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem ochrony w recepcji znajdującej się w budynku A.

Na poziomie 0 budynku A i D  znajdują się toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.