Regulamin egzaminu państwowego

Regulamin Egzaminu Państwowego zatwierdzony przez Ministra Zdrowia dnia 6 grudnia 2023r.

Część I Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin egzaminu państwowego, zwany dalej: „regulaminem”, określa tryb i zasady przeprowadzania egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702, z późn. zm.), oraz szczegółowe warunki i tryb pracy państwowej komisji egzaminacyjnej.

§ 2.

 1. Egzamin państwowy polega na teoretycznym sprawdzeniu stopnia opanowania przez pielęgniarkę, położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności objętych programem specjalizacji.
 2. Egzamin państwowy dla każdej dziedziny będącej przedmiotem specjalizacji jest składany przez zdającego w formie egzaminu testowego, ustalanego na każdą sesję egzaminacyjną.

§ 3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Centrum – oznacza to Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
 2. dziedzinie – oznacza to określoną dziedzinę pielęgniarstwa lub dziedzinę mającą zastosowanie w ochronie zdrowia, w której może być prowadzona specjalizacja i która jest przedmiotem egzaminu;
 3. egzaminie – oznacza to egzamin państwowy, o którym mowa w art. 67 § 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 4. Komisji – oznacza to państwową komisję egzaminacyjną;
 5. nr PWZ – oznacza to numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 6. RODO – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 110 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.);
 7. rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z późn. zm.);
 8. SMK – oznacza to System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych;
 9. teście – oznacza to test egzaminacyjny;
 10. ustawie – oznacza to ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 11. Wnioskodawcy – oznacza to pielęgniarkę, położną, która wnioskuje o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego.

§ 4.

 1. . Do egzaminu może przystąpić pielęgniarka, położna, która spełnia wymogi formalne określone w § 10 rozporządzenia i która została zakwalifikowana do egzaminu przez Komisję.

 2. PPielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne przed dniem 1 lipca 2017 r., składa za pośrednictwem Dyrektora Centrum wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu w wersji papierowej. W przypadku braków formalnych wniosku, innych niż braki fiskalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia tychże braków w ww. terminie wniosek pozostaje „bez rozpoznania”. W sytuacji braków fiskalnych wniosku (brak uiszczonej opłaty od wniosku lub wniesienie opłaty w niższej wysokości niż wymagana) stosuje się odpowiednio art. 67 ust. 9-10 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 3. Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017r., składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.
 4. Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganym załącznikiem złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status „zweryfikowany”. Wniosek posiadający status „szkic” to wniosek, który nie został wysłany przez wnioskodawcę za pośrednictwem SMK.
 5. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją Komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” albo „niezakwalifikowany”.
 6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera braki fiskalne, tj. nie uiszczono należnej opłaty od wniosku lub uiszczono opłatę w kwocie niższej niż wymagana, tj. określona rozporządzeniem, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku.
 7. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania „do uzupełnienia”, wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”. O konsekwencji tej Dyrektor Centrum informuje w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 6. W przypadku braków formalnych wniosku, innych niż braki fiskalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę za pośrednictwem SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 8. Osoba, która złożyła wniosek za pośrednictwem SMK zobowiązana jest do stałego monitorowania statusu wniosku do momentu ogłoszenia wyników egzaminu.
 9. Zakwalifikowanie do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej wymaga ponownego złożenia wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, o którym mowa w ust. 4
 10. Wysokość opłaty za egzamin wynosi 170 zł.

§ 5.

 1. Egzamin w danej dziedzinie może być przeprowadzany dwa razy w roku, w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada.
 2. Dyrektor Centrum ustala plan egzaminów na rok następny, dla poszczególnych dziedzin. Plan egzaminów jest zamieszczany na stronie internetowej Centrum, nie później niż do dnia 31 grudnia.
 3. Centrum, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu, na swojej stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.
 4. Centrum nie później niż 30 dni przed datą egzaminu powiadamia pielęgniarkę lub położną pisemnie lub za pomocą SMK o kodzie zdającego, dacie i miejscu egzaminu.
 5. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w egzaminie państwowym, minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać egzamin w danej dziedzinie.
 6. Odwołując egzamin, minister właściwy do spraw zdrowia wydłuża czas trwania sesji egzaminacyjnej, w której miał się odbyć odwołany egzamin, jednorazowo o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, o który została przedłużona dana sesja, minister właściwy do spraw zdrowia może powtórnie przedłużyć czas trwania danej sesji egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 7. O odwołaniu egzaminu w danej dziedzinie i przedłużeniu sesji egzaminacyjnej minister właściwy do spraw zdrowia informuje na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Centrum.
 8. W przypadku odwołania egzaminów, nowe terminy egzaminów w danej dziedzinie ustala Dyrektor Centrum w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i informuje o nich pielęgniarki lub położne, które miały przystąpić do odwołanego egzaminu, nie później niż na 14 dni przed datą egzaminu.
 9. Informacja o nowych terminach egzaminu w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia jest zamieszczana na stronie internetowej Centrum.
 10. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w egzaminie, zaleca się, aby osoby które przystępują do egzaminu podpisały oświadczenie o zapoznaniu się z zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z wytycznymi warunkującymi bezpieczne przeprowadzenie egzaminu zamieszczonymi na stronie internetowej Centrum.

§ 6.

 1. Egzamin przeprowadza Komisja, która realizuje swoje zadania na dwóch posiedzeniach.
 2. Przewodniczącego oraz członków Komisji odrębnie dla każdej dziedziny na daną sesję egzaminacyjną powołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Dyrektora Centrum, biorąc pod uwagę liczbę osób przystępujących do egzaminu.
 3. Skład Komisji oraz kwalifikacje członków określa rozporządzenie.
 4. Przewodniczący oraz członkowie Komisji są zobowiązani do złożenia oświadczenia:
  1. co do okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu;
  2. o zachowaniu tajemnicy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
 5. Administratorem danych osobowych przewodniczącego oraz członków Komisji jest Centrum.
 6. Dyrektor Centrum zawiera z osobami, o których mowa w ust. 5, umowy w przedmiocie wykonania zadań Komisji.
 7. Osoby, o których mowa w ust. 5, wraz z podpisaniem umowy, otrzymują informację od Dyrektora Centrum o przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO.
 8. W umowie, o której mowa w ust. 6, przewodniczącemu oraz członkom Komisji powierza się przetwarzanie danych osobowych osób zdających egzamin, określając cele i sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki zabezpieczające prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

§ 7.

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji w danej dziedzinie kształcenia odbywa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem egzaminu.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, Przewodniczący wyznacza spośród jej członków zastępcę przewodniczącego Komisji oraz sekretarza Komisji.
 3. W drodze uchwały Komisja podczas pierwszego posiedzenia dokonuje zakwalifikowania pielęgniarki, położnej do egzaminu oraz wyboru, weryfikacji merytorycznej i zatwierdzenia zadań egzaminacyjnych.
 4. Członek Komisji, który nie mógł uczestniczyć z przyczyn losowych w pierwszym posiedzeniu jest zobowiązany najpóźniej na 14 dni przed dniem egzaminu podpisać oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4, oraz zapoznać się z protokołem z pierwszego posiedzenia Komisji oraz wybranymi i zatwierdzonymi zadaniami egzaminacyjnymi.
 5. Drugie posiedzenie Komisji w danej dziedzinie kształcenia odbywa się nie wcześniej niż 30 dni po pierwszym posiedzeniu i obejmuje przeprowadzenie egzaminu w formie testu oraz sprawdzenie poprawności udzielonych odpowiedzi i wygenerowanie listy wyników uzyskanych przez osoby zdające egzamin państwowy w danej dziedzinie. Na podstawie listy wyników Komisja podejmuję uchwałę, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 14.
 6. W przypadku, o którym mowa w § 18, Komisja jest zobowiązana do rozpatrzenia zastrzeżeń w drodze uchwały w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń od Dyrektora Centrum.

§ 8.

 1. Uchwały Komisji, o których mowa w § 7, są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej % składu Komisji.
 2. Uchwały Komisji, o których mowa w § 16 ust. 1 podlegają zaskarżeniu jedynie środkiem prawnym przewidzianym w § 18 ust. 5.

§ 9.

 1. Do zadań Komisji należy:
  1. podjęcie uchwały o zakwalifikowaniu pielęgniarki, położnej do egzaminu, na podstawie wniosku o statusie „zweryfikowany” (dotyczy to osób, o których mowa w § 4 ust. 3) oraz na podstawie wniosku złożonego w wersji papierowej (dotyczy to osób, o których mowa w § 4 ust. 2) oraz sporządzenie listy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, która stanowi integralną część uchwały;
  2. wybór, weryfikacja merytoryczna i zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych w drodze uchwały, zatwierdzone zadania egzaminacyjne stanowią integralną część uchwały;
  3. sporządzenie protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu;
  4. sprawdzenie przed wejściem do sali egzaminacyjnej tożsamości osób zdających na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i dokonanie adnotacji na liście, o której mowa w pkt 1;
  5. niewyrażenie zgody na przystąpienie pielęgniarki, położnej do egzaminu, w przypadku niemożności sprawdzenia jej tożsamości z powodu braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2;
  6. przekazanie osobom przystępującym do egzaminu formularzy odpowiedzi oraz testów z uwzględnieniem podziału na grupy;
  7. przekazanie informacji osobom zdającym w imieniu administratorów danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO według wzoru określonego w załączniku nr 5 do regulaminu, jeżeli informacja ta nie została przekazana wcześniej;
  8. zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu oraz dyscypliny w czasie jego trwania;
  9. wnioskowanie do Przewodniczącego Komisji o dyskwalifikację z egzaminu osób zdających, które podczas egzaminu korzystały z niedozwolonych form pomocy lub zakłócały jego przebieg, lub nie dostosowały się do zaleceń określonych w § 14 ust. 4, co odnotowuje się protokole z przebiegu egzaminu; dyskwalifikacja z egzaminu jest równoznaczna z uzyskaniem negatywnego wyniku; przyczyny i godzina dyskwalifikacji z egzaminu powinny być odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu;
  10. przyjęcie w trakcie trwania egzaminu, od osoby zdającej zgłoszonego przez nią zastrzeżenia, na karcie zastrzeżeń. Wzór karty zastrzeżeń stanowi załącznik nr 6 do regulaminu;
  11. rozpatrzenie pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez osobę zdającą w trakcie trwania egzaminu, co do merytorycznej lub redakcyjnej poprawności danego zadania egzaminacyjnego, przed odczytaniem odpowiedzi zawartych na formularzu odpowiedzi przy użyciu urządzenia skanującego. W przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń co do merytorycznej i/lub redakcyjnej poprawności zadania egzaminacyjnego, przyznanie wszystkim osobom uczestniczącym w egzaminie 1 punkt za uznane zadanie;
  12. zebranie od osób zdających testów i formularzy odpowiedzi oraz ich przeliczenie;
  13. odczytanie odpowiedzi zawartych na formularzu odpowiedzi przy użyciu urządzenia skanującego, a w przypadku nieodczytania odpowiedzi przez urządzenie skanujące, dokonanie ręcznego sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi przez Komisję i wygenerowanie listy wyników uzyskanych przez osoby zdające egzamin w danej dziedzinie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do regulaminu;
  14. podjęcie uchwały o wynikach egzaminu na podstawie listy wyników uzyskanych przez osoby zdające egzamin w danej dziedzinie, która stanowi integralną część uchwały i przekazanie Dyrektorowi Centrum celem ogłoszenia;
  15. sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu;
  16. rozpatrzenie zastrzeżeń, o których mowa w § 18 ust. 8;
  17. obniżenie progu zaliczenia, zgodnie z § 15 ust. 17.
 2. Do obowiązków sekretarza Komisji należy prowadzenie dokumentacji egzaminu, o której mowa § 12.

§ 10.

 1. Komisja może unieważnić egzamin z powodu naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzenia.
 2.   W przypadku unieważnienia egzaminu, Komisja niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Dyrektora Centrum, ze wskazaniem przyczyn unieważnienia.
 3.    Decyzję dotyczącą dalszego przeprowadzenia egzaminu podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 11.

 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy:
  1. merytoryczny nadzór nad weryfikacją i wyborem oraz zatwierdzaniem zadań egzaminacyjnych przez Komisję, z zachowaniem zasad poufności;
  2. poinformowanie osób zdających o przebiegu egzaminu, w tym podanie informacji o dokumentowaniu przebiegu egzaminu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk;
  3. zapoznanie osób zdających z instrukcją rozwiązywania testu;
  4. otworzenie na sali egzaminacyjnej w obecności Komisji i wszystkich osób zdających, zabezpieczonych testów;
  5. sprawdzenie poprawności rozdanych testów z uwzględnieniem numeru grupy i formularzy odpowiedzi;
  6. nadzorowanie punktualnego rozpoczęcia, prawidłowego przebiegu i zakończenia egzaminu państwowego;
  7. podjęcie decyzji w  sprawie  wydłużenia  czasu  trwania  egzaminu  o  30  minut w uzasadnionych przypadkach;
  8. nadzorowanie przebiegu egzaminu i prawidłowego wykonywania obowiązków przez członków Komisji w tym sporządzenia dokumentacji z przebiegu egzaminu;
  9. nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia dokumentacji z przebiegu egzaminu;
  10. podjęcie decyzji o dyskwalifikacji z egzaminu w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 9;
  11. podjęcie decyzji w sprawie trybu rozpatrzenia i wydania uchwały, o której mowa w § 18 ust. 8 i 10;
  12. podpisanie dyplomów uzyskania tytułu specjalisty, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji wszystkie jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Komisji.
 3. W przypadku przeprowadzenia egzaminu na więcej niż jednej sali, na czas trwania egzaminu, Przewodniczący podczas pierwszego posiedzenia, spośród członków Komisji wyznacza osoby do wykonywania zadań określonych w ust. 1 pkt 2-9 w każdej z sal.

§ 12.

Dokumentację egzaminu stanowią:

 1. protokół z pierwszego posiedzenia Komisji;
 2. uchwała o zakwalifikowaniu pielęgniarki, położnej do egzaminu wraz z listą;
 3. uchwała o zatwierdzeniu zadań egzaminacyjnych wraz z zadaniami przygotowanymi w formie testu;
 4. formularze odpowiedzi dla zdających;
 5. testy egzaminacyjne dla zdających;
 6. karta zastrzeżeń;
 7. protokół z przebiegu egzaminu państwowego;
 8. uchwała o wynikach egzaminu wraz listą wyników uzyskanych przez osoby zdające egzamin państwowy w danej dziedzinie;
 9. uchwała podjęta w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami do zadań egzaminacyjnych.

§ 13.

1. Do zadań Centrum należy obsługa egzaminu pod względem  organizacyjnym administracyjnym, w szczególności:

 1. zamieszczenie planu egzaminów na stronie internetowej Centrum nie później niż do dnia 31 grudnia;
 2. zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia egzaminu w drodze zamówienia publicznego;
 3. przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru członków Komisji;
 4. sprawdzenie wniosków o zakwalifikowanie do egzaminu pod względem formalnym;
 5. przygotowanie na pierwsze posiedzenie Komisji, zadań egzaminacyjnych w liczbie minimum 30% więcej niż wynika z § 15 ust. 6, celem ich merytorycznej oceny, weryfikacji, wyboru i zatwierdzenia przez Komisję;
 6. przygotowanie dokumentacji egzaminu wymienionej w § 12 i przechowywanie jej w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie;
 7. wydrukowanie testów będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w liczbie egzemplarzy zgodnej z liczbą osób zakwalifikowanych do egzaminu oraz formularzy odpowiedzi i zabezpieczenia testów, dla danego egzaminu, w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie;
 8. przekazanie przewodniczącemu  Komisji,   dokumentacji egzaminu wymienionej w § 12 pkt 4-6 w dniu egzaminu;
 9. obecność pracowników Centrum w sali egzaminacyjnej oraz współudział w przeprowadzeniu egzaminu państwowego;
 10. współuczestniczenie w odczytywaniu odpowiedzi zawartych na formularzu odpowiedzi przy użyciu urządzenia skanującego;
 11. opublikowanie wyników egzaminu na stronie internetowej Centrum w sposób określony w § 17;
 12. przygotowanie i wydanie dyplomów uzyskania tytułu specjalisty oraz prowadzenie rejestru odbioru dyplomów;
 13. przyjęcie od osoby uczestniczącej w egzaminie podania o wgląd do formularza odpowiedzi, testu i klucza odpowiedzi w terminie określonym w § 18 ust. 1 oraz wyznaczenie terminu i godziny wglądu. Uczestniczenie podczas dokonywania wglądu przez osobę, która złożyła podanie w terminie określonym w § 18 ust. 1;
 14. przekazanie Komisji zastrzeżeń, do zadań egzaminacyjnych o których mowa w § 18 ust.5 złożonych przez osoby zdające egzamin w danej dziedzinie;
 15. archiwizacja dokumentacji egzaminu, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Centrum.  

2. Do zadań Dyrektora Centrum należy:

 1. ustalenie planów egzaminów, na rok następny, dla poszczególnych dziedzin;
 2. ustalenie daty i miejsca egzaminu dla danej sesji i dziedziny;
 3. wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o powołanie lub odwołanie członków Komisji w tym Przewodniczącego Komisji;
 4. zwołanie nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem egzaminu pierwszego posiedzenia Komisji.

Część II Przebieg egzaminu

§ 14.

 1. Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg egzaminu, a osobom zdającym samodzielność pracy. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu dla danej dziedziny w więcej niż jednej sali egzaminacyjnej równocześnie.
 2. Osoba zdająca, przed wejściem do sali egzaminacyjnej okazuje członkowi Komisji dokument ze zdjęciem potwierdzającym jej tożsamość. W przypadku sytuacji losowej utraty dokumentu tożsamości, dopuszcza się okazanie innego dokumentu ze zdjęciem lub potwierdzenie tożsamości danej osoby przez minimum dwie osoby.
 3. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w egzaminie, osoby które przystępują do egzaminu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania wytycznych warunkujących bezpieczne przeprowadzenie egzaminu zamieszczonymi na stronie internetowej Centrum www.ckppip.edu.pl.
 4. Zakazuje się wnoszenia na salę odzieży wierzchniej oraz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń służących do kopiowania, fotografowania, przekazywania i odbioru informacji.
 5. Osoby zdające są obowiązane podporządkować się poleceniom Komisji.
 6. Każda osoba zdająca otrzymuje test wraz z instrukcją oraz formularz odpowiedzi, który wypełnia za pomocą ołówka lub długopisu, zakreślając prawidłową odpowiedź zgodnie ze wzorem określonym w lewym górnym rogu formularza odpowiedzi. W przypadku zaznaczania długopisem osoba zdająca traci możliwość dokonywania korekty uprzednio zaznaczonych odpowiedzi.
 7. W przypadku przybycia osoby zdającej na egzamin po jego rozpoczęciu, osoba spóźniona zobowiązana jest do uzyskania zgody Przewodniczącego Komisji na udział w egzaminie.
 8. Osoby zdające mają prawo zgłoszenia, w czasie trwania egzaminu, zastrzeżenia co do merytorycznej lub redakcyjnej poprawności zadania egzaminacyjnego. Zastrzeżenia składa się na karcie zastrzeżeń członkowi Komisji.
 9. W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, Komisja przyznaje wszystkim osobom uczestniczącym w egzaminie 1 punkt za uznane zadanie.
 10. Osoby zdające zobowiązane są rozwiązywać test samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami, a także korzystanie z niedozwolonych form pomocy lub zakłócanie przebiegu egzaminu jest podstawą do dyskwalifikacji osoby zdającej.
 11. O dyskwalifikacji osoby zdającej decyduje Przewodniczący Komisji.
 12. Fakt zdyskwalifikowania osoby zdającej odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu, o którym mowa w § 12 pkt 7.
 13. Dyskwalifikacja oznacza uzyskanie negatywnego wyniku z egzaminu.
 14. Przebieg egzaminu może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o czym osoby przystępujące do egzaminu zostaną poinformowane w zawiadomieniu o egzaminie lub bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu.

§ 15.

 1. Czas trwania egzaminu wynosi 140 minut.
 2. Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na omówienie zagadnień związanych z przebiegiem egzaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wydłużyć czas trwania egzaminu maksymalnie o 30 minut.
 4. Komisja podaje osobom zdającym godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz zapisuje ją w miejscu widocznym dla osób zdających.
 5. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, Komisja ogłasza koniec egzaminu.
 6. Test składa się ze 140 zadań egzaminacyjnych.
 7. Każde zadanie egzaminacyjne zawiera 4 propozycje odpowiedzi, przy czym tylko jedna jest prawidłowa.
 8. Osoba zdająca przed przystąpieniem do rozwiązywania testu jest zobowiązana czytelnie wpisać na teście kod z formularza odpowiedzi.
 9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby zdające. W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może uzyskać zgodę Komisji na opuszczenie sali. Na czas nieobecności osoba zdająca przekazuje test i formularz odpowiedzi Komisji, która w protokole z przebiegu egzaminu wpisuje kod zdającego, godzinę opuszczenia i powrotu na salę.
 10. Po ogłoszeniu zakończenia egzaminu osoby zdające osobiście  przekazują test i formularz odpowiedzi członkom Komisji i opuszczają salę.
 11. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu, osoba zdająca przekazuje test i formularz odpowiedzi Komisji i opuszcza salę.
 12. Po złożeniu testów i formularzy odpowiedzi przez wszystkie osoby zdające, Komisja przystępuje do przeliczenia testów i formularzy.
 13. Komisja w siedzibie Centrum przystępuje do sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi z wykorzystaniem urządzenia skanującego. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi zaznaczone na formularzu odpowiedzi, zgodnie z instrukcją testu.
 14. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zadania egzaminacyjne wynosi 140 punktów.
 15. Każde zadanie egzaminacyjne oceniane jest według następujących kryteriów:
  • 1 punkt – odpowiedź prawidłowa;
  • 0 punktów – odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi, lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, lub przekreślenie odpowiedzi i zaznaczenie innej odpowiedzi lub zaznaczenie odpowiedzi niezgodnie ze wzorem określonym w lewym górnym rogu formularza odpowiedzi.
 1. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi 84 punkty.
 2. W przypadku, gdy więcej niż 2/3 zdających nie uzyska pozytywnego wyniku z egzaminu, Komisja ma prawo obniżyć próg zaliczenia do 78 punktów.

Część III Postanowienia końcowe

§ 16.

 1. Po zakończonym egzaminie Komisja dokonuje oceny wyników egzaminu i podejmuje uchwałę o wynikach egzaminu oraz sporządza protokół z przebiegu egzaminu i przekazuje Dyrektorowi Centrum.
 2. Podstawę do wydania dyplomu specjalisty, stanowi uchwała Komisji o wynikach egzaminu.
 3. Przewodniczący Komisji przekazuje Centrum dokumentację egzaminu, o której mowa w § 12 .

§ 17.

 1. Centrum na stronie internetowej ogłasza wyniki egzaminu zawierające kod zdającego, zamieszczony na formularzu odpowiedzi oraz liczbę uzyskanych punktów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
 2. Dla osób, które rozpoczęły kształcenie począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. Centrum przekazuje wyniki egzaminu państwowego również za pomocą SMK w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Osoby te mają możliwość wygenerowania w SMK zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu.
 3. Osoby, które rozpoczęły kształcenie do dnia 1 lipca 2017 r. mogą otrzymać pisemne zaświadczenie o jego wyniku po złożeniu wniosku do Centrum. Zaświadczenia wydawane są w okresie do 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników egzaminu na stronie internetowej Centrum.

§ 18.

 1. Osoby, które uczestniczyły w egzaminie mają prawo wglądu do formularza odpowiedzi i testu oraz klucza odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia podania do Dyrektora Centrum, o którym mowa w ust. 2.
 2. Podanie o wgląd do formularza i klucza odpowiedzi oraz testu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu na stronie Centrum. Wzór podania określa załącznik nr 9 do regulaminu. Podanie należy wysłać drogą listowną po złożeniu własnoręcznego podpisu lub drogą mailową po złożeniu podpisu elektronicznego przez osobę zainteresowaną. Podania złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Termin i godzina wglądu jest ustalana w porozumieniu z osobą zainteresowaną w terminie określonym w ust. 1. Informacja o wyznaczonym terminie jest przekazywana osobie zainteresowanej drogą elektroniczną.
 4. Maksymalny czas wglądu w formularz odpowiedzi, klucz odpowiedzi i test wynosi 90 minut, przy czym wgląd odbywa się w obecności pracownika Centrum. W czasie udostępnienia formularza odpowiedzi, klucza odpowiedzi lub testu zakazuje się kopiowania jakąkolwiek techniką lub przepisywania udostępnionych materiałów oraz korzystania z telefonu i innych materiałów pomocniczych. W przypadku naruszenia tego zakazu udostępnienie zostaje przerwane. Przebieg udostępniania może być monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o czym uprzedza się osobę, której udostępnia się ww. dokumentację. Z przebiegu wglądu w ww. dokumentację egzaminu, pracownik Centrum sporządza protokół.
 5. Osoby uczestniczące w egzaminie składają zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych w terminie 40 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie Centrum, do Komisji za pośrednictwem Dyrektora Centrum. W przypadku złożenia zastrzeżeń po upływie tego terminu pozostawia się je bez rozpoznania, o czym Dyrektor Centrum informuje osobę zgłaszającą zastrzeżenia. Zastrzeżenia powinny zawierać datę egzaminu, dziedzinę egzaminu, kod zdającego, numer kwestionowanego zadania, numer grupy, treść zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem oraz własnoręczny, czytelny podpis.
 6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Dyrektor Centrum wzywa osobę zgłaszającą zastrzeżenie do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia zastrzeżenia bez rozpoznania.
 7. Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych, spełniające warunki formalne, o których mowa w ust. 5, Dyrektor Centrum przekazuje Komisji w dziedzinie, której dotyczą złożone zastrzeżenia.
 8. Komisja jest zobowiązana rozpatrzeć złożone zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych w drodze uchwały w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń od Dyrektora Centrum. W przypadku uznania przez Komisję zasadności zgłoszonego zastrzeżenia, Komisja podejmuje decyzję o zmianie uchwały o wynikach egzaminu i przyznaje wszystkim osobom uczestniczącym w egzaminie 1 punkt za uznane zadanie.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Centrum ponownie ogłasza wyniki egzaminu, uwzględniające treść uchwały. Ponowne ogłoszenie wyniku egzaminu nie otwiera ponownie terminu do zgłaszania zastrzeżeń.
 10. W przypadku nieuznania zgłoszonych zastrzeżeń Komisja wydaje uchwałę, która utrzymuje w mocy wydaną uprzednio uchwałę Komisji o wynikach egzaminu. Uchwała utrzymująca w mocy uchwałę o wynikach egzaminu zawiera uzasadnienie, w którym wyjaśnia się przyczyny nieuznania zgłoszonych zastrzeżeń.
 11. Uchwały, o których mowa w ust. 8 i 10 są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, ani inny środek odwoławczy

§ 19.

 1. Centrum przygotowuje dyplomy uzyskania tytułu specjalisty w wersji oryginalnej oraz egzemplarza do akt.
 2. Oryginały dyplomów, o których mowa w ust. 1 mogą być:
  1. odebrane osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  2. odebrane przez osobę upoważnioną, o ile osoba ta przedstawi upoważnienie zawierające informacje określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 10 do regulaminu, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  3. wysłane drogą listowną po złożeniu wniosku zawierającego własnoręczny podpis lub podpis elektroniczny przez osobę zainteresowaną na wzorze, który stanowi załącznik nr 11 do regulaminu. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 61 dnia od dnia ogłoszenia wyników egzaminu odrębnie dla każdej dziedziny. Wniosek o wysłanie dyplomu złożony przed upływem 60 dni od dnia ogłoszenia wyników pozostanie bez rozpoznania.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Dyrektor Centrum wzywa osobę wnioskującą o uzupełnienie tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 4. Dyplom zostanie wysłany przez Centrum drogą listowną na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia prawidłowo złożonego wniosku.
 5. Dyplom, który zawiera błąd może zostać ponownie wydany, po złożeniu do Dyrektora Centrum wniosku, podpisanego własnoręcznie lub podpisem elektronicznym, o korektę dyplomu, przy czym wzór wniosku o korektę dyplomu stanowi załącznik nr 12 do regulaminu.
 6. Dyplom, który uległ uszkodzeniu lub zagubieniu lub zaginął w drodze przesyłki może zostać wydany wyłącznie w formie duplikatu, po złożeniu do Dyrektora Centrum wniosku, podpisanego własnoręcznie lub podpisem elektronicznym, o wydanie duplikatu dyplomu, przy czym wzór o wydanie duplikatu dyplomu stanowi załącznik nr 13 do regulaminu

§ 20.

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej, Centrum publikuje na swojej stronie internetowej zadania egzaminacyjne, które zostały wykorzystane w testach w danej sesji wraz ze wskazaniem literatury, na podstawie której zadanie zostało opracowane, z wyłączeniem wskazania poprawnej odpowiedzi.