Najczęściej zadawane pytania dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

W trakcie składania wniosków o egzamin specjalizacyjny

Termin składania dokumentów określa § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 115) a mianowicie: do 31 maja na sesję jesienną danego roku oraz do 30 listopada na sesję wiosenną następnego roku.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych rozpoczyna weryfikację złożonych wniosków za pośrednictwem SMK biorąc pod uwagę daty ich złożenia. Weryfikacja trwa również po upływie terminu składania wniosków o egzamin specjalizacyjny tj. po 31 maja/30 listopada.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 5 kwietnia 2022 r. dokument znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

     Oznacza to, że wszystkie pielęgniarki lub położne, które chcą przystąpić do egzaminu państwowego z wybranej specjalizacji, niezależnie od terminu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego nie są zobowiązane do przedkładania zaświadczeń o ukończeniu ww. kursów.

Do wniosku o państwowy egzamin specjalizacyjny należy dołączyć opłatę w wysokości 170 zł na rachunek bankowy Centrum, z prawidłowo opisanym tytułem przelewu oraz sprawdzić poprawność/aktualność (w przypadku zmiany nazwiska) swoich danych w profilu w SMK, a następnie dokonać poprawy.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  (Dz.U. z 2024 r. poz. 115) cyt.: „Wysokość opłaty za egzamin państwowy, o której mowa w art. 67 ust. 7 ustawy, wynosi 170 zł”. Natomiast numer rachunku bankowego podany jest na stronie internetowej Centrum. https://www.ckppip.edu.pl w zakładce Egzamin państwowy, Informacje dla zdających.

W tytule opłaty należy zamieścić nazwę dziedziny zgodnej ze składanym wnioskiem.
W przypadku, gdy właścicielem konta bankowego nie jest osoba zdająca, bądź jest dwóch właścicieli, w tytule przelewu należy również wpisać za kogo uiszczana jest opłata.

W przypadku braku nazwy dziedziny w tytule opłaty należy wykonać kolejny przelew z prawidłowym tytułem opłaty. Następnie można się ubiegać o zwrot kosztów z  poprzedniego przelewu poprzez kontakt e-mail z Centrum. 

Uczestnik powinien złożyć wniosek na aktualne dane, nawet gdy istnieje  rozbieżność z nazwiskiem widniejącym w Elektronicznej Karcie Kształcenia. Nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych w EKK po zamknięciu Karty przez Organizatora kształcenia.

 • W przypadku niedołączenia dowodu opłaty do wniosku o egzamin specjalizacyjny należy monitorować status wniosku, który zmieni się na „do uzupełnienia”. Taki wniosek możliwy będzie do edycji i do dołączenia potwierdzenia przelewu.
 • W przypadku dołączenia błędnego dowodu opłaty należy monitorować wniosek, którego status zmieni się na „do uzupełnienia”. Taki wniosek możliwy będzie do edycji i do dołączenia poprawnego potwierdzenia przelewu.
 • W przypadku błędnie zaznaczonego wykształcenia należy krótko opisać zaistniały błąd w formie e-maila oraz przesłać na adres mailowy Centrum: sekretariat@ckppip.edu.pl
 • W przypadku błędnego nr PWZ prosimy o kontakt z OIPIP właściwej dla miejsca zatrudnienia celem Po dokonaniu korekty, prosimy o kontakt z Centrum celem odesłania wniosku.
 • W przypadku błędnie zaznaczonego oświadczenia o odbyciu specjalizacji w ramach miejsca dofinansowanego/niefinansowanego przez Ministra Zdrowia należy krótko opisać zaistniały błąd w formie e-maila oraz przesłać na adres mailowy Centrum: sekretariat@ckppip.edu.pl

Zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu Egzaminu Państwowego „Osoba, która złożyła wniosek za pośrednictwem SMK zobowiązana jest do stałego monitorowania statusu wniosku do momentu ogłoszenia wyników egzaminu”. Status wniosku należy monitorować co najmniej 2 razy w tygodniu, gdyż statusy wniosków ulegają zmianie. Poszczególne statusy opisane są poniżej.

W przypadku niewysłania wniosku otrzymuje on status „szkic”. W takim przypadku należy go wysłać, aby posiadał status „złożony”. W przypadku próby złożenia kolejnego wniosku z tej samej dziedziny w tej samej sesji, kolejny wniosek otrzyma status szkic jest wersją roboczą niemożliwą do wysłania, widoczna jedynie dla osoby zdającej.

Prawidłowo złożony wniosek o państwowy egzamin specjalizacyjny posiada status „złożony”. Taki wniosek nie jest możliwy do edycji. Należy go monitorować, ponieważ w przypadku braków formalnych może zmienić status na „do uzupełnienia”, bądź na „zweryfikowany”, w przypadku spełnienia wymogów formalnych.

Oznacza to, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Taki wniosek możliwy jest do edycji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku do uzupełnienia. Zmiany we wniosku należy dokonywać zgodnie z informacją zamieszczoną w oknie „Uwagi/Powód zwrotu”, we wniosku ze statusem „do uzupełnienia”. Nie należy składać kolejnego wniosku, ponieważ ewentualne korekty muszą być dokonywane na zwróconym wniosku.  Po dokonaniu korekty należy ponownie wysłać wniosek, tak aby posiadał ponownie status „złożony”. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w terminie, wniosek przechodzi w status „bez rozpoznania”.

Wniosek spełniający wymogi formalne otrzymuje status „zweryfikowany”. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją Komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”.

W przypadku niedokonania korekty wniosku „do uzupełnienia” w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku, przechodzi on w status „bez rozpoznania”.

Status „zakwalifikowany” oznacza dopuszczenie decyzją Komisji do egzaminu państwowego. Status „niezakwalifikowany” oznacza niedopuszczenie osoby do egzaminu.

Przed Państwowym egzaminem specjalizacyjnym

Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Egzaminu Państwowego „Centrum, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu, na swojej stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.” Egzamin w danej dziedzinie może być przeprowadzany dwa razy w roku, w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie weryfikuje statusu osoby przystępującej do egzaminu. Należy jednakże podkreślić, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2023 poz. 2780), ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Wiążące ustalenie czy sposób odbywania specjalizacji w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jest niezgodny z celem zwolnienia odbywa się w trybie określonym w art. 68 ww. ustawy, co potwierdza brzmienie art. 17 ust. 3 ustawy (przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Przystąpienie do egzaminu może być uznane za niezgodne z celem wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

W przypadku zmiany nazwiska po złożeniu wniosku o egzamin specjalizacyjny należy przesłać wypełnione i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o zmianie/korekcie danych osobowych. Wzór oświadczenia do pobrania w kafelku Formularze ze strony internetowej Centrum.

Na państwowym egzaminie specjalizacyjnym należy posiadać dowód osobisty, numer kodu zdającego, ołówek bądź długopis oraz gumkę do ścierania, ewentualnie linijkę.

Centrum prosi o przybycie 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

Istnieje możliwość podstemplowania delegacji na sali egzaminacyjnej. Taką chęć należy zgłosić poprzez podniesienie ręki we właściwym czasie podczas przekazywania informacji przez Przewodniczącą.

Przed wejściem na salę należy okazać dokument tożsamości od strony ze zdjęciem, podać numer kodu zdającego, a następnie odebrać formularz i sprawdzić zgodność kodu zdającego oraz numer grupy w prawym dolnym rogu formularza.

Następnie osoba zdająca wchodzi na salę i zajmuje miejsce na sali po wskazaniu przez pracownika Centrum/członka komisji zgodnie z grupą w prawym dolnym rogu formularza

Ze względu na elektroniczną formę sprawdzania wyników egzaminu, należy:

– uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych.

– spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć ołówkiem bądź długopisem zgodnie ze WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym górnym rogu Formularza odpowiedzi:

 • ołówek daje możliwość poprawy poprzez staranne wytarcie gumką,
 • długopis uniemożliwia dokonanie korekty,
 • nie stosujemy korektora.

 

Po Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym

Wyniki PES umieszczane są na stronie internetowej Centrum w zakładce Egzamin Państwowy > Wyniki w ciągu 7 dni od daty egzaminu. Ze względu na ochronę danych osobowych wyniki możliwe są do odczytania tylko według kodu zdającego. Dodatkowo wynik egzaminu przesłany będzie na indywidualne konto zdającego w SMK (Wnioski na PES > „>”z prawej strony >Wynik Egzaminu).

Zaświadczenie o zdanym egzaminie specjalizacyjnym możliwe jest do samodzielnego wygenerowania w SMK. Takie zaświadczenie nie wymaga autoryzacji (podpisu bądź pieczątki ze strony Centrum). W przypadku braku akceptacji zaświadczenia przez pracodawcę Centrum zaleca złożenie pisemnego poświadczenia na wygenerowanym zaświadczeniu, że jest zgodne z prawdą oraz zobowiązania się do okazania pracodawcy dyplomu specjalisty po jego odebraniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Egzaminu Państwowego, Centrum przygotowuje dyplomy uzyskania tytułu specjalisty w wersji oryginalnej oraz egzemplarza do akt.

Informacje o dyplomach przygotowanych do odbioru w ww. dziedzinach zamieszczane są na stronę internetową Centrum www.ckppip.edu.pl w zakładce Egzamin państwowy – Informacje o dyplomach.

Informacje dotyczące możliwości odbioru dyplomów znajdują się na stronie internetowej Centrum www.ckppip.edu.pl w zakładce Egzamin państwowy – Informacje o dyplomach.

Dyplomy specjalisty wydawane są pod adresem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pawińskiego 5A, budynek D, II piętro (kompleks budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN) w dniach:

poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00

wtorek w godz. 9.00 – 12.00

czwartek w godz. 11.30 –15.30

piątek w godz. 9.00 – 14.00 

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty może być przesłany drogą pocztową do osoby zainteresowanej poprzez złożenie wniosku o wysłanie dyplomu:

 • NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 60 DNI OD DATY OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU dla danej dziedziny (np. jeśli egzamin odbył się 9 maja, wnioski o wysyłkę przyjmowane są dopiero po 8 lipca). Wniosek o wysłanie dyplomu złożony przed upływem 60 dni od daty ogłoszenia wyników pozostanie bez rozpoznania.
 • wniosek powinien być podpisany własnoręcznie i przesłany listownie bądź podpisany podpisem elektronicznym (EPUAP, podpis kwalifikowany) i przesłany na mail sekretariat@ckppip.edu.pl

Wzór wniosku o wysłanie dyplomu znajduję się na stronie internetowej Centrum w zakładkach: Egzamin państwowy > Informacja o dyplomach lub w zakładce Formularze.

Dyplom zostanie wysłany przez Centrum na adres wskazany we wniosku w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.

W przypadku nieobecności na egzaminie uczestnik może złożyć wniosek na egzamin w SMK, w terminie do 31 maja na sesję jesienną lub do 30 listopada na sesję wiosenną. Konieczne jest również uiszczenie opłaty za egzamin, ponieważ opłata z ubiegłej sesji nie może stanowić dowodu opłaty na sesję kolejną, gdyż dla osoby zakwalifikowanej, ale nieobecnej, miejsce oraz pełna dokumentacja była przygotowana.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może przystąpić do kolejnego egzaminu po złożeniu wniosku w SMK w terminie do 31 maja na sesję jesienną lub do 30 listopada na sesję wiosenną. Konieczne jest również uiszczenie opłaty za egzamin.