Konferencje

II Konferencja podsumowująca dotychczasowe wdrożenie i funkcjonowanie SMK

W dniu 26 października 2017 r. w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zorganizowało II Konferencję szkoleniową dla organizatorów kształcenia, podsumowującą dotychczasowe wdrożenie i funkcjonowanie systemu SMK.

W konferencji udział wzięła Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani Joanna Walewander – Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani Beata Świszczewska, Pan Sławomir Przastek oraz  Pan Konrad Sulej – przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Pani Jolanta Skolimowska oraz Pani Izabela Grabiec – Przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, Pani Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 13 konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa oraz 191 przedstawicieli organizatorów kształcenia.

Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko, w swoim wystąpieniu poinformowała o zbliżającej się finalizacji prac Zespołu ds. strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce i podkreśliła, że jednym z elementów strategii, jest dokonanie zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzących do  podniesienia jakości kształcenia. Wśród proponowanych zmian, Pani Minister wymieniła przebudowę programów i przyjęcie kształcenia modułowego, zmniejszenie liczby dziedzin specjalizacji oraz wprowadzenie zmian w  określaniu kryteriów wyboru dziedzin specjalizacji dofinansowanych, kierując się danymi wynikającymi z map potrzeb zdrowotnych. Pani Minister podkreśliła również potrzebę wprowadzenia akredytacji podmiotów kształcących.

Prowadzona Konferencja miała charakter interaktywny, co umożliwiało zarówno wymianę doświadczeń w zakresie realizacji kształcenia, za pośrednictwem SMK jak i rozwiązywania problemów dotyczących pracy w systemie. W trakcie konferencji omówiono:

  • podstawy prawne obowiązywania systemu SMK,
  • podstawowe funkcjonalności systemu dla poszczególnych jego użytkowników,
  • korzyści płynące z prowadzenia kształcenia za pośrednictwem SMK,
  • najczęściej zgłaszane problemy przez organizatorów kształcenia podyplomowego oraz pielęgniarki i położne w obszarze SMK, a także sposoby ich rozwiązywania,
  • sposób dokonywania wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie,
  • tryb weryfikacji uprawnień pielęgniarek i położnych dokonywany przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych właściwe dla miejsca wykonywania zawodu.

Podczas Konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, które dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

1. Czy istnieje możliwość zapisywania miejsc realizacji zajęć teoretycznych i stażowych w celu wykorzystania danych do realizacji następnych modułów?

Ad. 1. W tej chwili System nie przewiduje takiej możliwości.

2. Czy istnieje możliwość prowadzenia kształcenia w Systemie SMK i poza systemem, w wersji dotychczasowej – papierowej? Czy istnieje możliwość wprowadzenia okresu przejściowego, w którym ważne byłoby prowadzenie kształcenia za pomocą SMK, na dotychczasowych zasadach.

Ad. 2.  Nie został w ustawie ustalony okres przejściowy, w trakcie którego możliwe byłoby prowadzenie kształcenia poza SMK, w wersji papierowej. Z chwilą wejścia przepisów ustawowych w życie, taki obowiązek spoczywa na wszystkich organizatorach. Ustanowienie okresu przejściowego wymaga regulacji ustawowych (których aktualnie brak), dlatego nie jest możliwe wprowadzenie odstępstw od obowiązków ustawowych w drodze indywidualnych pozwoleń Ministra Zdrowia, czy dyrektora jednostki budżetowej.

3. Kiedy przeprowadzić egzamin wstępny, jeśli kandydaci mogą zapisywać się do dnia rozpoczęcia? Czy okres pozwalający na rejestrację na kurs nie powinien zakończyć się np.: tydzień przed rozpoczęciem kursu?

Ad. 3. Przeprowadzenie egzaminu wstępnego określone zostało w rozporządzeniu w sprawie kształcenia podyplomowego, jednakże czas spełnienia tego warunku powinien wynikać z regulaminu organizacyjnego przygotowanego przez  organizatora kształcenia dla poszczególnych rodzajów kształcenia.

4. Czy osoby zatrudnione u organizatora powinny być pracownikami merytorycznie przygotowanymi do organizowania szkoleń?

Ad. 4. Za zaplecze realizujące zadania organizatora kształcenia, odpowiedzialny jest sam organizator kształcenia, który również ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację umów w przedmiocie kształcenia.

5. Czy zaświadczenie o stażu pracy powinno być załączone jako skan w SMK, czy może być dostarczone  organizatorowi w wersji papierowej?

Ad. 5. Przepisy nie określają w jakim zakresie może być realizowane kształcenie w wersji papierowej, nie wskazuje jakie elementy (dokumenty) składające się na proces kształcenia powinny być w wersji papierowej. Zasady zatem prowadzenia kształcenia w systemie SMK powinny się odnosić do całego przebiegu kształcenia podyplomowego.

6. Na podstawie jakiego zaświadczenia, organizator ma weryfikować staż pracy u osoby zatrudnionej na kontrakt?

Ad. 6. Na podstawie dokumentu, z którego wynika jego zatrudnienie (może być to dokument potwierdzający zawarcie umowy cywilnoprawnej).

7. Czy System mógłby zidentyfikować osobę, która dokonała zmian np. w planie lub harmonogramie?

Ad. 7. W tej chwili System nie przewiduje takiej możliwości.

8. Czy „kierownik specjalizacji” mógłby  mieć podgląd do opublikowanego harmonogramu kształcenia?

Ad. 8. W tej chwili System nie przewiduje takiej możliwości.

9. Czy istnieje możliwość przechodzenia między rolami (administrator, kierownik organizatora, kierownik specjalizacji, użytkownik itd.)?

Ad. 9. Bezpieczeństwo systemu SMK wymusza konieczność logowania się do każdej roli odrębnie.

10. Czy harmonogram może być zapisany jako „ulubiony” w celu ewentualnego wykorzystania tego dokumentu do przygotowania harmonogramów dla kolejnych edycji?

Ad. 10. W tej chwili System nie przewiduje takiej możliwości.

11. Czy istnieje możliwość wyświetlania się komunikatu o ewentualnych problemach technicznych SMK przed rozpoczęciem przerw technicznych?

Ad. 11. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że komunikaty o problemach technicznych będą zamieszczane w SMK.

12. Prośba o modyfikację wniosku na szkolenie, który w tej chwili jest jeden dla wszystkich rodzajów kształcenia, podczas gdy w rozporządzeniu w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych określone zostały 3 wzory dla specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego.

Ad. 12. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że zostaną opracowane wzory wniosków dla specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego.

13. Czy można zaciągać dane z profilu pielęgniarki do wniosku na szkolenie?

Ad. 13. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali,  że aktualnie takiej możliwości nie ma, ale zostanie uwzględniona.

14. Czy należy prowadzić dokumentację kursu (karty kursu, karty zaliczeń świadczeń zdrowotnych)?

Ad. 14. Dokumentacja generowana w SMK została określona w § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761).

15. Dlaczego w Systemie nie ma możliwości drukowania zaświadczeń o ukończonym kształceniu?

Ad.15. Wprowadzenie możliwości drukowania zaświadczeń o ukończonym kształceniu wymaga zmian legislacyjnych.

16. Czy istnieje możliwość zmiany pola tytuł naukowy na tytuł zawodowy?

Ad. 16. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że zmiana zostanie uwzględniona.

17. W jaki sposób pielęgniarka może zrezygnować z  kursu (wycofać wniosek)?

Ad. 17. W tej chwili SMK nie przewiduje takiej możliwości.

18. Czy można wygenerować listę osób zakwalifikowanych na kurs i wykonać wydruk tej listy?

Ad. 18. W tej chwili SMK nie przewiduje takiej możliwości, ale przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że taka funkcjonalność zostanie przygotowana.

19. Czy istnieje rola dla konsultanta wojewódzkiego w Systemie SMK?

Ad. 19. Obecnie przepisy prawa oraz System nie określa roli dla konsultanta wojewódzkiego.

20. Czy będzie możliwość identyfikacji edycji kursu, na którą uczestnik złożył wniosek? Pielęgniarka „widzi” termin danej edycji tylko w chwili zapisywania się na kurs, później jest to niewidoczne. Prośba, aby organizator i pielęgniarka mieli stały podgląd.

Ad. 20. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że stosowna zmiana zostanie uwzględniona.

21. Czy istnieje możliwość, aby w trakcie przygotowywania harmonogramu i dokonywaniu wyboru np. modułów, system SMK „wracał” do miejsca, gdzie zakończono pracę, a nie jak obecnie na sam początek?

Ad. 21. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że obecnie System nie przewiduje takiej możliwości.

22. Czy istnieje możliwość przyporządkowania kierownika do wszystkich EKK osób zakwalifikowanych do danej edycji? Obecnie do każdej EKK w danej edycji należy odrębnie przyporządkować kierownika kursu.

Ad. 22. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że obecnie System nie przewiduje takiej możliwości.

23. Czy istnieje możliwość usunięcia komunikatu, który otrzymuje uczestnik po złożeniu wniosku na szkolenie, gdyż organizator nie ma obowiązku w ciągu 2 dni dokonać weryfikacji wniosku?

Ad. 23. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że stosowna zmiana zostanie dokonana w SMK.

24. Czy istnieje możliwość udzielenia konsultacji organizatorowi w siedzibie CSIOZ, jeżeli tak, to w jakich godzinach?

Ad. 24. Formy kontaktu z CSIOZ  zamieszczone  są na stronie internetowej CSIOZ.

25. Dlaczego nie ma możliwości dodania w harmonogramie kilku opiekunów stażu – automatycznie dodana liczba godzin, przy kilku opiekunach sumuje się w zwiększoną, nieprawidłową liczbę godzin stażu w tej placówce?

Ad. 25. Dodanie kliku opiekunów stażu w ramach jednej placówki stażowej jest możliwe, a zwielokrotniona liczba godzin stażu jest wówczas prosta do przeliczenia i nie generuje błędu.

26. Dlaczego czas oczekiwania na akceptację harmonogramów jest długi?

Ad. 26. System nie przewiduje opcji – data wpływu haromonogramu, dlatego są one weryfikowane według daty rozpoczęcia kształcenia. Z uwagi na „zdjętą” walidację znoszącą obowiązek przesłania harmonogramu na 7 dni przed rozpoczęciem kształcenia,  organizatorzy przesyłają harmonogramy nawet po 2 miesiącach od rozpoczęcia kształcenia, stąd może okresowo wydłużać się  czas  na weryfikację harmonogramów  przesłanych terminowo.

27. Czy istnieje możliwość zapisania jako „szkic” harmonogramu na każdym etapie przygotowania?

Ad. 27. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że stosowna zmiana zostanie dokonana.

28. Czy są podstawy prawne do wprowadzenia w harmonogramie dokładnego zatrudnienia opiekuna stażu (oddział, poradnia)?

Ad. 28. Przedstawienie tej informacji umożliwia weryfikację prawidłowości realizowania kształcenia podyplomowego pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w programie kształcenia.

29. Dlaczego nie ma możliwości wyboru kierownika kursu, pielęgniarki, jeżeli dotyczy np. kursu specjalistycznego leczenie ran dla położnych, pomimo że ma nadane uprawnienia i został zaakceptowany przez CKPPiP w harmonogramie?

Ad. 29. Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że stosowne zmiany zostaną dokonane w SMK.

30. Dlaczego w EKK podczas zaliczania zajęć stażowych pojawiają się nazwy modułów podczas gdy powinny pojawiać się nazwy placówek stażowych?

Ad. 30 Przedstawiciele CSIOZ poinformowali, że dokonają stosownych zmian w SMK.

Prowadzona dyskusja oraz ilość złożonych pytań, pozwalają na sformułowanie wnioskówpodsumowujących II Konferencję szkoleniową dla organizatorów kształcenia dotyczącą wdrożenia i funkcjonowania systemu SMK.

WNIOSKI

  1. Organizatory kształcenia podyplomowego nie posiadają pełnej wiedzy z zakresu przepisów prawa, dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym również wejścia w życie SMK.
  2. Niska świadomość i brak zaangażowania w realizację zadań prowadzonych w systemie SMK.
  3. Brak dostatecznych działań informacyjnych w zakresie korzystania z systemu, kierowanych zwłaszcza do pielęgniarek i położnych.