Rejestry, ewidencje i archiwa

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych prowadzi:

  • Ewidencję organizatorów kształcenia, prowadzących kształcenie podyplomowe na podstawie danego programu kształcenia.
  • Ewidencję pielęgniarek i położnych egzaminu państwowego.
  • Rejestr dyplomów wydawanych osobom, które złożyły egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i uzyskały tytuł specjalisty.

Ewidencja organizatorów kształcenia jest jawna i jest prowadzona w systemie informatycznym.

Do ewidencji wpisuje się dane, o których mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 814, 854)

Ewidencja pielęgniarek i położnych egzaminu państwowego jest prowadzona w systemie informatycznym i zawiera informacje niezbędne do przeprowadzenia egzaminu państwowego w dziedzinach pielęgniarstwa lub dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Informacje te są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla państwowej komisji egzaminacyjnej, w celu dopuszczenia osób do egzaminu państwowego i jego przeprowadzenia, a następnie wydania pielęgniarce, położnej dyplomu specjalisty.

Rejestr dyplomów wydawanych osobom, które złożyły egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i uzyskały tytuł specjalisty.
Rejestr prowadzony jest w systemie pisemnym i zawiera informacje wymagane do sporządzenia dyplomu, w zakresie wynikającym z wzoru tego dyplomu stanowiącego załącznik nr 5-6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 115). Informacje zawarte w rejestrze mają charakter danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Dane ujęte w rejestrze podlegają ochronie danych osobowych i mogą być ujawnione wyłącznie uprawnionym do tego, na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom oraz osobie, której dotyczą.