Przyjmowanie i załatwianie spraw

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

INFORMACJA PUBLICZNA
Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).

Wypełniony wniosek może być przesłany:

  1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl
  2. faxem na numer: +48 22 658 47 33
  3. pocztą na adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu

+48 22 592 34 50

SKARGI I WNIOSKI
Pisemne skargi i wnioski do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych można składać:

  1. osobiście w siedzibie Centrum
  2. za pośrednictwem poczty, na adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl
  4. faxem na numer: +48 22 658 47 33

UWAGA: Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.