7 sierpnia 2019

Komunikat w sprawie planowania egzaminów państwowych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  w świetle  art. 67 ust. 5, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz.576 z późn. zm.), jest odpowiedzialne za planowanie i organizowanie, w tym zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia egzaminu państwowego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W celu realizacji ww. działań Dyrektor Centrum ustala plan egzaminów państwowych na podstawie informacji przekazywanych przez organizatorów, o  terminie zakończenia oraz liczbie uczestników specjalizacji, na 12 miesięcy przed zakończeniem specjalizacji, w ramach realizacji obowiązku wynikającego z  § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) oraz danych zawartych w Harmonogramach szkoleń specjalizacyjnych, o których mowa w art. 80 ust.2 pkt 2 ww. ustawy.  

W związku z powyższym Centrum przypomina o konieczności terminowej realizacji ww. obowiązku oraz zaleca aby dane wskazywane w Harmonogramach kształcenia dotyczące liczby uczestników odzwierciedlały faktyczną, wynikającą z możliwości organizacyjnych, liczbę osób mogących uczestniczyć w danej edycji szkolenia.

Centrum nadmienia, że nie spełnienie przez organizatora obowiązku wynikającego z  § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz przedstawianie nierzeczywistych danych w Harmonogramach dotyczących liczby osób uczestniczących w specjalizacji, może uniemożliwić sprawną organizację egzaminów państwowych, w tym zwłaszcza zabezpieczenie sal  egzaminacyjnych.