31 sierpnia 2020

Komunikat w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w art. 78 ust 6-8 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono następujący zapis: w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:

  1. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;
  2. w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także  w podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca  w kształceniu jest zatrudniona.

Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem egzaminu państwowego, może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.

Ponadto z dniem rozpoczęcia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub dokonania zmian dotyczących miejsca realizacji zajęć stażowych Organizator kształcenia zobowiązany jest poinformować Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia, o którym mowa  w art. 80 ust. 2 pkt 2. Informacje należy przesyłać na formularzu, którego wzór stanowi  Załącznik 

Ww. formularz należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl