1 czerwca 2020

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.

2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Podczas egzaminu na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie:

·   zdający

·   osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu, tj. członkowie PKE, pracownicy CKPPiP inni pracownicy odpowiedzialni
za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

·   pracownicy odpowiednich służb, np.
medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

4. Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

5. Przy wejściu do obiektu umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren obiektu.

6. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej  wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

7. Osoby, przystępujące do egzaminu, w czasie oczekiwania na wejście do sali egzaminacyjnej zobowiązane są do zachowania odpowiedniego tzw. dystansu społecznego tj. minimum 2 metry oraz zakrywania ust i nosa.

8. Zdający który będzie potrzebował zostawić w szatni rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w celu zminimalizowania możliwości kontaminacji zobowiązany jest zabezpieczyć pozostawiane rzeczy w osłonie foliowej.

9. Przed wejściem na salę egzaminacyjną może być także bezdotykowo wykonywany pomiar ciepłoty ciała uczestników egzaminu. Osoba, u której zostaną zaobserwowane objawy (w szczególności podwyższona temperatura, kaszel lub  katar) wskazujące, że zgłaszający się na egzamin może stanowić zagrożenie związane  z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, nie może przystąpić do egzaminu. Okoliczność ta będzie odnotowywana w protokole egzaminacyjnym z podaniem danych personalnych tej osoby oraz przyczyną niedopuszczenia do egzaminu.

10.  Podczas wchodzenia zdających do sali egzaminacyjnej członek PKE dokona identyfikacji zdającego na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości, może także poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (dla zachowania bezpieczeństwa będą zastosowane ekrany ochronne lub co najmniej 1,5-metrowy odstęp).

11.  Stoły/ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 2 -metrowy odstęp w każdym kierunku.

12.  Członkowie PKE dodatkowo bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu poinstruują zdających na temat zasad dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas egzaminu, między innymi: przestrzegania zasad nie dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.

13.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) zdający może zdjęć maseczkę, ale ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

·   podchodzi do niego członek PKE, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

·   wychodzi do toalety

·   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14.  Zaleca się aby osoby przystępujące do egzaminu od chwili wejścia na salę egzaminacyjną, aż do momentu jej opuszczenia zakrywali usta i nos oraz pozostawali w założonych rękawiczkach.

15.  Jeśli do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, aby nie interpretować takich objawów jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 1 i 9.

16.  W trakcie egzaminu każdy zdający korzysta z własnego ołówka lub długopisu. Zdający  nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

17.  Wszelkie formularze, karty odpowiedzi oraz testy egzaminacyjne rozdają oraz odbierają od zdających wyłącznie członkowie PKE lub przedstawiciele CKPPIP. Zabrania się zdającym przemieszczania w tym celu po sali egzaminacyjnej.

18.  Potrzebę wyjścia do toalety, oddania materiałów egzaminacyjnych, zgłoszenia informacji związanej z samopoczuciem lub pytań związanych z przebiegiem egzaminu, zdający zgłaszają do PKE przez podniesienie ręki.

19.  Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia potwierdzającego, ze zapoznali się z wytycznymi dla osób przystępujących do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

20.  Jeżeli u zdającego zostaną zaobserwowane niepokojące objawy chorobowe, (podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel) Przewodniczący PES podejmie czynności zapewniające odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

21.  Na terenie obiektu będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych.

22.  O zastosowanej izolacji Przewodniczący PKE informuje właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

23.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych  na stronach  gis.gov.pl  lub  https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Opracowanie: CKPPiP w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego