Najczęściej zadawane pytania

Kształcenie podyplomowe (pytania ogólne)

Szczegółowe kwestie dotyczące zasad prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych regulują przepisy Rozdziału 6 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 115) .

Od dnia 1 lipca 2017r. powyższe dane dostępne są w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), gdzie organizatorzy publikują plany kształcenia.
Warunkiem korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu SMK jest posiadanie indywidualnego konta w Systemie.

W celu założenia indywidualnego konta w SMK należy skontaktować się Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) lub okręgową izbą pielęgniarek ipołożnych lub Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.
Można także skorzystać z materiałów pomocniczych zamieszczonych na stronie http://nipip.pl/informacja naczelnej izby pielęgniarek i położnych

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość nie jest aktualnie możliwe. Kształcenie takie w opinii Ministerstwa Zdrowia mogłoby się odbywać wyłącznie dla kształcenia teoretycznego (wykłady), jeśli zostało to przewidziane w programie danego szkolenia/ kursu. Aktualnie żaden z obowiązujących programów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych nie posiada zapisów dotyczących kształcenia w formie on-line. Ewentualne zmiany w tym zakresie będą dopiero procedowane.

Szkolenie specjalizacyjne można kontynuować po jego przerwaniu na zasadach określonych w § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 115), jeśli przerwa w odbywaniu specjalizacji nie jest dłuższa niż 5 lat. W tym celu należy ubiegać się o ponowne zakwalifikowanie na specjalizację w tej dziedzinie, za pośrednictwem Systemu SMK, a następnie wnioskować do organizatora o zaliczenie zrealizowanych i zaliczonych poprzednio modułów i szkolenia praktycznego, na podstawie „papierowej” karty specjalizacji, jeśli szkolenie rozpoczęto przed dniem 1 lipca 2017r. lub Elektronicznej Karty Kształcenia (EKK), jeśli specjalizacja była rozpoczęta po tym terminie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że przerywając specjalizację dofinansowaną przez Ministra Zdrowia, zgodnie z art. 70 ust. 6 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.), ponowne zakwalifikowanie na specjalizację dofinansowaną możliwe będzie po upływie 5 lat od daty przerwania szkolenia.

Powyższe zastrzeżenie dotyczy również osób, które trzykrotnie nie zdały egzaminu państwowego.

Definicję pielęgniarki systemu zawiera przepis art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705, 2770, z 2023 r. 1560, 1972), zgodnie, z którym pielęgniarką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jest:

 • „pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii,

 • a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym”.

W komunikacie z dnia 23 marca 2020r., Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
(
Dz. U. 2016 poz. 1761), w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób uczestniczących, Organizator może wystąpić o wydłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycznego:

a)      w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania specjalizacji.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

b)      w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor Centrum, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania tego kursu.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego

Ww. wnioski należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl

Komunikat w powyższej sprawie zamieszczony jest na stronie internetowej Centrum w zakładce Komunikaty.

Wzory wniosków są do pobrania w zakładce Formularze. 

Specjalizacja dofinansowana

Minister Zdrowia dofinansowuje specjalizacje dla pielęgniarek i położnych, na podstawie art.70 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.)

Dofinansowanie ze środków publicznych odbywa się w ramach posiadanych środków oraz ustalonych limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które mogą corocznie rozpocząć specjalizację finansowaną z tych środków.

Minister Zdrowia, do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego ogłasza w formie Obwieszczenia, limit miejsc szkoleniowych oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego na rok następny.
Po ogłoszeniu, treść Obwieszczenia dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (MZ) https://www.gov.pl/web/zdrowie i Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) https://www.ckppip.edu.pl

Limity miejsc szkoleniowych ustalane są pod kątem zapotrzebowania na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, na podstawie informacji przedłożonych przezokręgowe rady pielęgniarek i położnych, oraz marszałkowie poszczególnych województw, przekazują corocznie Ministrowi Zdrowia, propozycje dziedzin uznanych za priorytetowe w danym województwie.

Na podstawie powyższych propozycji, przy jednoczesnym uwzględnieniu kierunków polityki zdrowotnej kraju, ostateczny wykaz dziedzin, jakie otrzymają dofinansowanie ze środków publicznych w danym roku, w poszczególnych województwach, zatwierdza Minister Zdrowia. Komunikat w tej sprawie publikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia  oraz CKPPiP 

Wyboru organizatora kształcenia, który będzie prowadził specjalizację dofinansowaną dokonuje Minister Zdrowia, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówieniach publicznych. Corocznie Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, przeprowadza postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie specjalizacji. Po zaakceptowaniu wyników tego postępowania, z wybranym organizatorem, Minister Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora CKPPiP zawiera umowę na cały okres trwania specjalizacji.

O udzielenie zamówienia na realizację specjalizacji może ubiegać się organizator, który spełnia wymogi, określone przepisami prawa, w tym zwłaszcza:
1) posiada status uczelni, szkoły prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo podmiotu leczniczego,

2) posiada wpis do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, prowadzonego odpowiednio przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia, oprócz spełnienia wymogów, o których mowa w art. 75 ust.3 ww. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, winny posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wskazanie konkretnych terminów nie jest możliwe, gdyż zależy od terminu wszczęcia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w danym roku.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pierwsze informacje w zakresie wyboru organizatorów szkoleń specjalizacyjnych pojawiają się pod koniec II kwartału danego roku kalendarzowego, na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia http://www.zzpprzymz.pl oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.gov.pl/web/zdrowie oraz na stronie internetowej CKPPiP https://nowa.ckppip.edu.pl/specjalizacje-dofinansowane/

Ogłoszenia o przetargach/Wyniki zakończonych postępowań. Z powyższych informacji wynika m.in., który organizator, w jakim województwie, będzie realizował specjalizację w danej dziedzinie oraz ile będzie wynosił całkowity koszt 1 miejsca szkoleniowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą uzyskać informacje w powyższym zakresie kontaktując się z CKPPiP lub Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, czy okręgowej izbie pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących np.: terminu opublikowania przez organizatora planu kształcenia, który umożliwi składanie wniosków o zakwalifikowanie na specjalizację za pośrednictwem Systemu SMK, czy planowanego terminu egzaminu wstępnego, należy kontaktować się bezpośrednio z organizatorem specjalizacji. Organizatorzy posiadający witryny www zazwyczaj podają szczegółowe informacje na swoich stronach internetowych.

Kryteria te zostały określone w art.67 ust.4 oraz w art.70 ust.5-7 ww. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Wynika z nich, że do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, położna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a)  posiada prawo wykonywania zawodu, osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nie może ubiegać się o przyjęcie na specjalizację przeznaczoną wyłącznie dla położnych i odwrotnie, nie można także ubiegać się o przyjęcie na specjalizację w sytuacji posiadania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lub zawieszenia tego prawa,

 2. b)  pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na szkolenie winna legitymować się 2 letnim stażem pracy w zawodzie przypadającym w okresie ostatnich 5 lat,

 3. c)  została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną, w odniesieniu do specjalizacji dofinansowanych przez Ministra Zdrowia, obligatoryjnym wymogiem jest przystąpienie do egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie testu i uzyskanie z niego wymaganej liczby punktów. Oznacza to, że miejsca finansowane przyznawane są osobom, które uzyskują odpowiednio najwyższą liczbę punktów z egzaminu wstępnego,

 4. d)  w okresie ostatnich 5 lat nie odbywała specjalizacji dofinansowanej, zgodnie z art. 70 ust.7 ww. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przez odbywanie specjalizacji, należy rozumieć również sytuację, kiedy pielęgniarka, położna, przerwała i nie ukończyła szkolenia, a także trzykrotnie nie zdała egzaminu państwowego.

Ponadto przez dofinansowanie szkolenia ze środków publicznych należy rozumieć dofinansowanie przez Ministra Zdrowia, a także przez inne organy, czy instytucje korzystające że środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dofinansowanie szkolenia np.: przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych nie stanowi dofinansowania w rozumieniu ww. przepisów.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną. Przywołane ograniczenie wynika z art. 70 ust.5 ww. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Przystępując do specjalizacji należy mieć na uwadze także fakt, że dodatkowym wymogiem zakwalifikowania do egzaminu państwowego, który określony został w zdecydowanejwiększości aktualnie obowiązujących programów specjalizacji, jest legitymowanie się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych, wskazanych w tych programach.

O przyjęcie na specjalizację dofinansowaną można ubiegać się w dowolnym województwie. Miejsce zamieszkania oraz miejsce wykonywania zawodu nie stanowi kryterium kwalifikacji na specjalizację.
Jedyne kryteria zakwalifikowania zawiera odpowiedź na pytanie 11.

11. Jakie kryteria trzeba spełnić aby ubiegać się o przyjęcie na specjalizację dofinansowaną?

Kryteria te zostały określone w art. 67 ust.4 oraz w art.70 ust. 5-7 ww. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Wynika z nich, że do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, położna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a)  posiada prawo wykonywania zawodu, osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nie może ubiegać się oprzyjęcie na specjalizację przeznaczoną wyłącznie dla położnych i odwrotnie, nie można także ubiegać się o przyjęcie na specjalizację w sytuacji posiadania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lub zawieszenia tego prawa,

 2. b)  pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na szkolenie winna legitymować się 2 letnim stażem pracy w zawodzie przypadającym w okresie ostatnich 5 lat,

 3. c)  została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną, w odniesieniu do specjalizacji dofinansowanych przez Ministra Zdrowia, obligatoryjnym wymogiem jestprzystąpienie do egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie testu i uzyskanie z niego wymaganej liczby punktów. Oznacza to, że miejsca finansowane przyznawane są osobom, które uzyskują odpowiednio najwyższą liczbę punktów z egzaminu wstępnego,

 4. d)  w okresie ostatnich 5 lat nie odbywała specjalizacji dofinansowanej, zgodnie z art. 70 ust.7 ww. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przez odbywanie specjalizacji, należy rozumieć również sytuację, kiedy pielęgniarka, położna, przerwała i nie ukończyła szkolenia, a także trzykrotnie nie zdała egzaminu państwowego.

Ponadto przez dofinansowanie szkolenia ze środków publicznych należy rozumieć dofinansowanie przez Ministra Zdrowia, a także przez inne organy, czy instytucje korzystające że środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dofinansowanie szkolenia np.: przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych nie stanowidofinansowania w rozumieniu ww. przepisów.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną. Przywołane ograniczenie wynika z art. 70 ust.5 ww. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Przystępując do specjalizacji należy mieć na uwadze także fakt, że dodatkowym wymogiem zakwalifikowania do egzaminu państwowego, który określony został w zdecydowanej większości aktualnie obowiązujących programów specjalizacji, jest legitymowanie się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych, wskazanych w tych programach.

Składając oferty, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, organizatorzy specjalizacji podają w nich skalkulowany przez siebie koszt 1 miejsca szkoleniowego. W sytuacji gdy koszt 1 miejsca szkoleniowego określony przez organizatora przewyższa kwotę dofinansowania ustaloną przez Ministra Zdrowia, tj. w 2019 r. – 3 700 zł, uczestnik specjalizacji jest zobowiązany do uiszczenia różnicy tej kwoty.

Natomiast w sytuacji gdy cena 1 miejsca szkoleniowego jest równa lub niższa od kwoty dofinansowania, uczestnik specjalizacji nie jest zobowiązany do uiszczania żadnej kwoty. Przez cały okres trwania specjalizacji organizatorzy nie mogą zmieniać ceny jednego miejsca szkoleniowego, wskazanej w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warto zaznaczyć, że kształcenie podyplomowe można odbywać na podstawie skierowania od pracodawcy i wówczas zyskać uprawnienia, o których mowa w art. 62, 64 i 65 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej albo odbywać kształcenie bez tego skierowania, na swój wniosek, na zasadach określonych w art. 63 w/w ustawy.

Więcej szczegółowych informacji w powyższym zakresie można uzyskać kontaktując się z CKPPiP drogą e-mailową sekretariat@ckppip.edu.pl lub telefoniczną +48 22 592 34 50.

Odzwierciedlenie procesu kształcenia w SMK 

 W celu dokonania zmian w opublikowanym planie kształcenia, organizator kształcenia przesyła prośbę o odesłanie danego planu na adres skrzynki e-mailowej ksztalcenie@ckppip.edu.pl, w której wskazuje rodzaj, dziedzinę/zakres kształcenia, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce realizacji danego rodzaju kształcenia. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek odsyła plan kształcenia za pośrednictwem SMK, w celu dokonania zmian. 

 Nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian w harmonogramie posiadającym status „Opublikowany”. Organizator dokonując zmian w zakresie kadry czy bazy dydaktycznej, jeśli odpowiadają one warunkom określonym w programie kształcenia, powinien przechowywać powyższą informację w wewnętrznej dokumentacji przebiegu kształcenia. W odniesieniu do zmiany terminów realizacji kształcenia, należy mieć na uwadze czas trwania specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego, który wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 115), natomiast faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia wpisuje organizator kształcenia w EKK w polach Rzeczywista data rozpoczęcia i Rzeczywista data zakończenia. 

Załączenie w Systemie SMK oświadczenia, lub innego dokumentu nie legitymizuje statusu organizatora kształcenia, ani nie zastępuje wpisu do właściwego rejestru, z uwagi na fakt, że Organizator przed rozpoczęciem kształcenia zobligowany jest do uzyskania właściwego wpisu do rejestru, o czym mowa w art. 75 ust.1 pkt 2, art. 76 ust. 1 pkt 5 oraz w art. 77 ust. 1 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.), a rozpoczęcie kształcenia bez spełnienia powyższych wymogów skutkuje naruszeniem obowiązujących przepisów w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 Wskazana w haromonogramie w polach: „łączna liczba godzin teorii w module’’ i , „łączna liczba godzin w dodanych zajęciach’’, powinna być tożsama. 

Proces samokształcenia Organizator odnotowuje w dokumentacji przebiegu kształcenia. 

Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) cyt.: „Od dnia uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 i 1579), w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, dokumenty, o których mowa w § 2, § 4 ust. 5, § 8 ust. 1, § 10 ust. 1 pkt 2, § 22, § 24 ust. 3, § 27 ust. 1, § 30 ust. 1, § 31 ust. 1 i § 36 ust. 1, odnoszące się do kształcenia rozpoczętego od tego dnia, sporządza się w postaci elektronicznej”.

W związku z powyższym pozostała dokumentacja przebiegu kształcenia, nie wymieniona w przytoczonym przepisie, powinna być prowadzona na zasadach obowiązujących przed dniem uruchomienia systemu SMK i zgodnie z art. 81 ust. 1 1 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.), przechowywana przez okres 10 lat od dnia zakończenia kształcenia.

 Szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, w tym sposób naboru do udziału w szkoleniu, regulują odrębne przepisy tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. z 2017 r. poz.1026). 

Warunki dot. odbywania szkolenia/kursu

Decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia, zgodnie z art. 67 ust.3 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.).

Warunkiem rozpoczęcia ww. procedury jest złożenie do organizatora kształcenia, wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (za pośrednictwem Systemu SMK), zgodnie z § 2 i § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 115).

W sytuacji, gdy w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzany jest egzamin wstępny, w oparciu o § 5 ust.4 ww. rozporządzenia, pielęgniarka, położna z tytułem naukowym doktora, może zostać zwolniona przez komisję kwalifikacyjną z tego egzaminu.

 Po zakwalifikowaniu na specjalizację, pielęgniarka, położna posiadająca co najmniej tytuł doktora wnioskuje do kierownika przedmiotowej specjalizacji o wydanie merytorycznej opinii, którą wraz wnioskiem, o którym mowa w § 5 ust.1 ww. rozporządzenia, składa do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Dyrektora Centrum. Wniosek ten może być sporządzony według wzoru udostępnionego na stronie internetowej Centrum https://nowa.ckppip.edu.pl/formularze/ – Wniosek pielęgniarki, położnej posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora i ubiegającej się o zwolnienie przez Ministra Zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji. 

W przypadku wnioskowania o zwolnienie z odbywania specjalizacji w części, we wniosku należy wskazać moduły i/lub placówki stażowe z obowiązującego programu specjalizacji udostępnionego na stronie internetowej Centrum oraz w systemie SMK, które stanowią wnioskowany zakres zwolnienia. Takiej konieczności nie ma w przypadku ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w całości.

Ponadto wypełniając wniosek, należy opisać obszary, w szczególności zakres wykonywanych zadań zawodowych, stanowiących dorobek zawodowy, we wnioskowanej dziedzinie.

Oceny Wniosku, a tym samym dorobku naukowego i zawodowego, dokonuje Zespół powołany przez Dyrektora Centrum, w składzie określonym w § 5 ust.2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761), w drodze opinii, którą wraz z Wnioskiem, Dyrektor Centrum przekazuje Ministrowi Zdrowa. Ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości, dokonuje Minister Zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, informując wnioskującą osobę.

O uzyskanej decyzji pielęgniarka, położna powinna niezwłocznie poinformować organizatora kształcenia, w celu dokonania przez niego stosownych wpisów w Elektronicznej Karcie Kształcenia (EKK), a także złożyć rezygnację z odbywania kształcenia, jeśli została zwolniona z obowiązku odbywania specjalizacji w całości.

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, zgodnie z art. 67 ust.11 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.), wraz z wymaganymi załącznikami, w tym EKK w statusie „Zakończona”, należy złożyć za pośrednictwem systemu SMK, w trybie i terminach określonych w § 10 ww. rozporządzenia.

Jednocześnie Centrum informuje, że kwestie dotyczące opłaty za szkolenie, w przypadku zwolnienia z obowiązku jej odbywania reguluje umowa zawierana pomiędzy organizatorem kształcenia i uczestnikiem.

 Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2023r. poz. 2077), szczepienia ochronne przeprowadzane są przez osoby, które: 

 1. odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub 
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi programami szkoleń specjalizacyjnych, Organizator powinien potwierdzić w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia, że pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 1. dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
 2. zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 3. zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
 4. dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Powyższe dotyczy również absolwentów studiów pomostowych.

Aktualnie obowiązujący stan prawny w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nie przewiduje takiej możliwości, ponieważ:

A) Dla specjalizacji :

zgodnie z art. 67. ust. 4 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.), cyt.: Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

 posiadają prawo wykonywania zawodu;

 pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat”.

zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”.

B) Dla kursu kwalifikacyjnego

zgodnie z art. 71. ust. 2 ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.) cyt.: Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

posiadają prawo wykonywania zawodu;

posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;

zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

Dlatego też w celu przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego przeznaczonych dla pielęgniarek obowiązuje okres stażu pracy wskazany w zapisach ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.).

Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 5 kwietnia 2022 r. dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Jednocześnie Centrum informuje, że ww. aktualizacja nie uwzględnia zmian dotyczących udokumentowania posiadania kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, którego ukończenie jest niezbędne przed przystąpieniem do egzaminu specjalizacyjnego.

Egzamin państwowy

W trakcie składania wniosków o egzamin specjalizacyjny

Termin składania dokumentów określa § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 115) a mianowicie: do 31 maja na sesję jesienną danego roku oraz do 30 listopada na sesję wiosenną następnego roku.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych rozpoczyna weryfikację złożonych wniosków za pośrednictwem SMK biorąc pod uwagę daty ich złożenia. Weryfikacja trwa również po upływie terminu składania wniosków o egzamin specjalizacyjny tj. po 31 maja/30 listopada.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 5 kwietnia 2022 r. dokument znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

     Oznacza to, że wszystkie pielęgniarki lub położne, które chcą przystąpić do egzaminu państwowego z wybranej specjalizacji, niezależnie od terminu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego nie są zobowiązane do przedkładania zaświadczeń o ukończeniu ww. kursów.

Do wniosku o państwowy egzamin specjalizacyjny należy dołączyć opłatę w wysokości 170 zł na rachunek bankowy Centrum, z prawidłowo opisanym tytułem przelewu oraz sprawdzić poprawność/aktualność (w przypadku zmiany nazwiska) swoich danych w profilu w SMK, a następnie dokonać poprawy.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  (Dz.U. z 2024 r. poz. 115) cyt.: „Wysokość opłaty za egzamin państwowy, o której mowa w art. 67 ust. 7 ustawy, wynosi 170 zł”. Natomiast numer rachunku bankowego podany jest na stronie internetowej Centrum. https://www.ckppip.edu.pl w zakładce Egzamin państwowy, Informacje dla zdających

W tytule opłaty należy zamieścić nazwę dziedziny zgodnej ze składanym wnioskiem.
W przypadku, gdy właścicielem konta bankowego nie jest osoba zdająca, bądź jest dwóch właścicieli, w tytule przelewu należy również wpisać za kogo uiszczana jest opłata.

W przypadku braku nazwy dziedziny w tytule opłaty należy wykonać kolejny przelew z prawidłowym tytułem opłaty. Następnie można się ubiegać o zwrot kosztów z  poprzedniego przelewu poprzez kontakt e-mail z Centrum. 

Uczestnik powinien złożyć wniosek na aktualne dane, nawet gdy istnieje  rozbieżność z nazwiskiem widniejącym w Elektronicznej Karcie Kształcenia. Nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych w EKK po zamknięciu Karty przez Organizatora kształcenia.

 • W przypadku niedołączenia dowodu opłaty do wniosku o egzamin specjalizacyjny należy monitorować status wniosku, który zmieni się na „do uzupełnienia”. Taki wniosek możliwy będzie do edycji i do dołączenia potwierdzenia przelewu.
 • W przypadku dołączenia błędnego dowodu opłaty należy monitorować wniosek, którego status zmieni się na „do uzupełnienia”. Taki wniosek możliwy będzie do edycji i do dołączenia poprawnego potwierdzenia przelewu.
 • W przypadku błędnie zaznaczonego wykształcenia należy krótko opisać zaistniały błąd w formie e-maila oraz przesłać na adres mailowy Centrum: sekretariat@ckppip.edu.pl
 • W przypadku błędnego nr PWZ prosimy o kontakt z OIPIP właściwej dla miejsca zatrudnienia celem Po dokonaniu korekty, prosimy o kontakt z Centrum celem odesłania wniosku.
 • W przypadku błędnie zaznaczonego oświadczenia o odbyciu specjalizacji w ramach miejsca dofinansowanego/niefinansowanego przez Ministra Zdrowia należy krótko opisać zaistniały błąd w formie e-maila oraz przesłać na adres mailowy Centrum: sekretariat@ckppip.edu.pl

Zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu Egzaminu Państwowego „Osoba, która złożyła wniosek za pośrednictwem SMK zobowiązana jest do stałego monitorowania statusu wniosku do momentu ogłoszenia wyników egzaminu”. Status wniosku należy monitorować co najmniej 2 razy w tygodniu, gdyż statusy wniosków ulegają zmianie. Poszczególne statusy opisane są poniżej.

W przypadku niewysłania wniosku otrzymuje on status „szkic”. W takim przypadku należy go wysłać, aby posiadał status „złożony”. W przypadku próby złożenia kolejnego wniosku z tej samej dziedziny w tej samej sesji, kolejny wniosek otrzyma status szkic jest wersją roboczą niemożliwą do wysłania, widoczna jedynie dla osoby zdającej.

Prawidłowo złożony wniosek o państwowy egzamin specjalizacyjny posiada status „złożony”. Taki wniosek nie jest możliwy do edycji. Należy go monitorować, ponieważ w przypadku braków formalnych może zmienić status na „do uzupełnienia”, bądź na „zweryfikowany”, w przypadku spełnienia wymogów formalnych.

Oznacza to, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Taki wniosek możliwy jest do edycji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku do uzupełnienia. Zmiany we wniosku należy dokonywać zgodnie z informacją zamieszczoną w oknie „Uwagi/Powód zwrotu”, we wniosku ze statusem „do uzupełnienia”. Nie należy składać kolejnego wniosku, ponieważ ewentualne korekty muszą być dokonywane na zwróconym wniosku.  Po dokonaniu korekty należy ponownie wysłać wniosek, tak aby posiadał ponownie status „złożony”. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w terminie, wniosek przechodzi w status „bez rozpoznania”.

Wniosek spełniający wymogi formalne otrzymuje status „zweryfikowany”. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją Komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”.

W przypadku niedokonania korekty wniosku „do uzupełnienia” w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku, przechodzi on w status „bez rozpoznania”.

Status „zakwalifikowany” oznacza dopuszczenie decyzją Komisji do egzaminu państwowego. Status „niezakwalifikowany” oznacza niedopuszczenie osoby do egzaminu.

Przed Państwowym egzaminem specjalizacyjnym

Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Egzaminu Państwowego „Centrum, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu, na swojej stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.” Egzamin w danej dziedzinie może być przeprowadzany dwa razy w roku, w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie weryfikuje statusu osoby przystępującej do egzaminu. Należy jednakże podkreślić, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2023 poz. 2780), ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Wiążące ustalenie czy sposób odbywania specjalizacji w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jest niezgodny z celem zwolnienia odbywa się w trybie określonym w art. 68 ww. ustawy, co potwierdza brzmienie art. 17 ust. 3 ustawy (przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Przystąpienie do egzaminu może być uznane za niezgodne z celem wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

W przypadku zmiany nazwiska po złożeniu wniosku o egzamin specjalizacyjny należy przesłać wypełnione i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o zmianie/korekcie danych osobowych. Wzór oświadczenia do pobrania w kafelku Formularze ze strony internetowej Centrum.

Na państwowym egzaminie specjalizacyjnym należy posiadać dowód osobisty, numer kodu zdającego, ołówek bądź długopis oraz gumkę do ścierania, ewentualnie linijkę.

Centrum prosi o przybycie 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

Istnieje możliwość podstemplowania delegacji na sali egzaminacyjnej. Taką chęć należy zgłosić poprzez podniesienie ręki we właściwym czasie podczas przekazywania informacji przez Przewodniczącą.

Przed wejściem na salę należy okazać dokument tożsamości od strony ze zdjęciem, podać numer kodu zdającego, a następnie odebrać formularz i sprawdzić zgodność kodu zdającego oraz numer grupy w prawym dolnym rogu formularza.

Następnie osoba zdająca wchodzi na salę i zajmuje miejsce na sali po wskazaniu przez pracownika Centrum/członka komisji zgodnie z grupą w prawym dolnym rogu formularza

Ze względu na elektroniczną formę sprawdzania wyników egzaminu, należy:

– uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych.

– spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć ołówkiem bądź długopisem zgodnie ze WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym górnym rogu Formularza odpowiedzi:

 • ołówek daje możliwość poprawy poprzez staranne wytarcie gumką,
 • długopis uniemożliwia dokonanie korekty,
 • nie stosujemy korektora.

 

Po Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym

Wyniki PES umieszczane są na stronie internetowej Centrum w zakładce Egzamin Państwowy > Wyniki w ciągu 7 dni od daty egzaminu. Ze względu na ochronę danych osobowych wyniki możliwe są do odczytania tylko według kodu zdającego. Dodatkowo wynik egzaminu przesłany będzie na indywidualne konto zdającego w SMK (Wnioski na PES > „>”z prawej strony >Wynik Egzaminu).

Zaświadczenie o zdanym egzaminie specjalizacyjnym możliwe jest do samodzielnego wygenerowania w SMK. Takie zaświadczenie nie wymaga autoryzacji (podpisu bądź pieczątki ze strony Centrum). W przypadku braku akceptacji zaświadczenia przez pracodawcę Centrum zaleca złożenie pisemnego poświadczenia na wygenerowanym zaświadczeniu, że jest zgodne z prawdą oraz zobowiązania się do okazania pracodawcy dyplomu specjalisty po jego odebraniu.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Egzaminu Państwowego, Centrum przygotowuje dyplomy uzyskania tytułu specjalisty w wersji oryginalnej oraz egzemplarza do akt.

Informacje o dyplomach przygotowanych do odbioru w ww. dziedzinach zamieszczane są na stronę internetową Centrum www.ckppip.edu.pl w zakładce Egzamin państwowy – Informacje o dyplomach.

 

Informacje dotyczące możliwości odbioru dyplomów znajdują się na stronie internetowej Centrum www.ckppip.edu.pl w zakładce Egzamin państwowy – Informacje o dyplomach.

Dyplomy specjalisty wydawane są pod adresem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pawińskiego 5A, budynek D, II piętro (kompleks budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN) w dniach:

poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00

wtorek w godz. 9.00 – 12.00

czwartek w godz. 11.30 –15.30

piątek w godz. 9.00 – 14.00 

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty może być przesłany drogą pocztową do osoby zainteresowanej poprzez złożenie wniosku o wysłanie dyplomu:

 • NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 60 DNI OD DATY OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU dla danej dziedziny (np. jeśli egzamin odbył się 9 maja, wnioski o wysyłkę przyjmowane są dopiero po 8 lipca). Wniosek o wysłanie dyplomu złożony przed upływem 60 dni od daty ogłoszenia wyników pozostanie bez rozpoznania.
 • wniosek powinien być podpisany własnoręcznie i przesłany listownie bądź podpisany podpisem elektronicznym (EPUAP, podpis kwalifikowany) i przesłany na mail sekretariat@ckppip.edu.pl

Wzór wniosku o wysłanie dyplomu znajduję się na stronie internetowej Centrum w zakładkach: Egzamin państwowy > Informacja o dyplomach lub w zakładce Formularze.

Dyplom zostanie wysłany przez Centrum na adres wskazany we wniosku w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.

W przypadku nieobecności na egzaminie uczestnik może złożyć wniosek na egzamin w SMK, w terminie do 31 maja na sesję jesienną lub do 30 listopada na sesję wiosenną. Konieczne jest również uiszczenie opłaty za egzamin, ponieważ opłata z ubiegłej sesji nie może stanowić dowodu opłaty na sesję kolejną, gdyż dla osoby zakwalifikowanej, ale nieobecnej, miejsce oraz pełna dokumentacja była przygotowana.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może przystąpić do kolejnego egzaminu po złożeniu wniosku w SMK w terminie do 31 maja na sesję jesienną lub do 30 listopada na sesję wiosenną. Konieczne jest również uiszczenie opłaty za egzamin.