Dane osobowe

Klauzula informacyjna, zgodna z RODO

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań ustawowych oraz statutowych.

Dane administratora:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. A. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl

tel.  +48 22 592 34 50

fax. +48 22 658 47 33

Przetwarzanie danych osobowych w Centrum odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną procedurą w tym zakresie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Jacek Chojnacki

e-mail:iodo@ckppip.edu.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych w Centrum są:

 • przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 • umowy zawierane z osobami fizycznymi;
 • zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych w Centrum, w zależności od podstawy prawnej jest:

 • wykonanie ustawowych lub statutowych zadań jednostki;
 • realizacja i rozliczenie umowy.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Centrum mają prawo do:

 • dostępu do informacji o danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Centrum przekazuje przetwarzane dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do uprawnionych z mocy prawa podmiotów. Centrum nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych, ani do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.