15 listopada 2022

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził program nowego kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek opracowany na podstawie art. 78  ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 551 z późn. zm.) w ramach projektu POWR Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Programy nowego kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek jest udostępniony na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

logotyp projektu