14 grudnia 2023

Komunikat w sprawie odbioru dyplomów uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, chirurgicznego, internistycznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Egzaminu Państwowego, Centrum przygotowuje dyplomy uzyskania tytułu specjalisty w wersji oryginalnej oraz egzemplarza do akt.

Informacje o dyplomach przygotowanych do odbioru w ww. dziedzinach zamieszczane są na stronę internetową Centrum www.ckppip.edu.pl w zakładce Egzamin państwowy – Informacje o dyplomach.

W związku z powyższym, należy monitorować stronę internetową Centrum