ZASADY ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS CoV-2, WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRZEPROWADZANIA PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Podczas egzaminu na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie:
  1. zdający
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie PKE, pracownicy CKPPiP
  3. inni pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 4. Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (przy użyciu maseczki).
 5. Przy wejściu do obiektu umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren obiektu.
 6. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 7. Przed wejściem na salę egzaminacyjną może także być bezdotykowo wykonywany pomiar ciepłoty ciała uczestników egzaminu. Osoba, u której zostaną zaobserwowane objawy (w szczególności podwyższona temperatura, kaszel lub katar) wskazujące, że zgłaszający się na egzamin może stanowić zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, nie może przystąpić do egzaminu. Okoliczność ta będzie odnotowywana w protokole egzaminacyjnym z podaniem danych personalnych tej osoby oraz przyczyną niedopuszczenia do egzaminu.
 8. Osoby, przystępujące do egzaminu, w czasie oczekiwania na wejście do sali egzaminacyjnej zobowiązane są do zachowania odpowiedniego odstępu wobec innych zdających tj. minimum 1,5 metra oraz zakrywania ust i nosa.
 9. Zdający który będzie potrzebował zostawić w szatni rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w celu zminimalizowania możliwości kontaminacji zobowiązany jest zabezpieczyć pozostawiane rzeczy w osłonie foliowej.
 10. Podczas wchodzenia zdających do sali egzaminacyjnej członek PKE może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (dla zachowania bezpieczeństwa będą zastosowane ekrany ochronne lub co najmniej 1,5-metrowy odstęp).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos w sali do momentu otrzymania zadań egzaminacyjnych. W trakcie egzaminu zdający może zdjąć maseczkę, ale ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego członek PKE, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zaleca się aby osoby przystępujące do egzaminu od chwili wejścia na salę egzaminacyjną, aż do momentu jej opuszczenia zakrywali usta i nos.

 1. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 2. Wszelkie formularze, karty odpowiedzi oraz testy egzaminacyjne rozdają oraz odbierają od zdających wyłącznie członkowie PKE lub przedstawiciele CKPPIP. Zabrania się zdającym przemieszczania w tym celu po sali egzaminacyjnej.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. Potrzebę wyjścia do toalety, oddania materiałów egzaminacyjnych, zgłoszenia informacji związanej z samopoczuciem lub pytań związanych z przebiegiem egzaminu, zdający zgłaszają do PKE przez podniesienie ręki.
 5. Jeśli do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, aby nie interpretować takich objawów jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 7.
 6. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z powyższymi wytycznymi.
 7. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący komisji podejmuje czynności zapewniające odizolowanie zdającego w przygotowanym, odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, przewodniczący może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Warszawa 10 stycznia 2022 r.

Opracowanie: CKPPiP w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego