ZAMÓWIENIA PODPROGOWE

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

23 listopada 2022

Dostawa komputera z oprogramowaniem w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16 listopada 2022

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie samochodu służbowego

2 listopada 2022

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

26 października 2022

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie samochodu służbowego VOLKSWAGEN JETTA.

18 października 2022

7 października 2022