Wykaz towarzystw i stowarzyszeń

Powoływanie do składu komisji kwalifikacyjnych przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub towarzystw naukowych pielęgniarek i położnych właściwych dla dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej będącej przedmiotem kształcenia. 

Zgodnie z § 3 ust.2 pkt. 2) i § 23 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761), w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi  przedstawiciel właściwy dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych. Powyższe oznacza, że organizator nie może dowolnie powoływać do składu komisji przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego albo przedstawiciela innego towarzystwa/stowarzyszenia. Skoro przepis jednoznacznie wskazuje na przedstawiciela właściwej dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej organizacji,to organizator jest zobowiązany do stosowania  ww. przepisów. W związku z powyższym zaleca się bezwzględne powoływanie do składu komisji kwalifikacyjnej przedstawicieli właściwych dla danej dziedziny  kształcenia, stowarzyszeń zawodowych/towarzystw naukowych, nie ograniczając się przy tym  wyłącznie do oddziałów terenowych tych organizacji. Dopiero w przypadku braku takiej organizacji lub udokumentowanego braku oddelegowania jej przedstawiciela, należy występować do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Jednocześnie Centrum udostępnia zaakceptowany przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia wykaz stowarzyszeń zawodowych i  towarzystw naukowych pielęgniarek i położnych, wraz z rekomendacją odnoszącą się do poszczególnych dziedzin  kształcenia, z zaleceniem jej stosowania.