publikacja: 04.04.2018

aktualizacja: 08.09.2023

Komunikat w sprawie przebiegu procesu kształcenia

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie przypomina, że osoby biorące udział w kształceniu podyplomowym mają prawo i obowiązek wymagać od organizatora kształcenia pełnej informacji nt. przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2407 z późn.zm.), organizatorami kształcenia mogą być: uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze; oraz inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej „rejestrem”, będącego rejestrem działalności regulowanej.

Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną  w rozumieniu przepisów ustawy  Prawo przedsiębiorców.

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny, jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny, jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Uczestnik szkolenia ma prawo do:

 • zapoznania się z regulaminem organizacyjnym szkolenia;
 • otrzymania planu zajęć teoretycznych oraz zajęć stażowych;
 • informacji nt. programu szkolenia i organizacji kształcenia;
 • uzyskania od kierownika szkolenia pomocy w rozwiązywaniu problemów;
 • uzyskania indywidualnych konsultacji od kierownika szkolenia oraz organizatora kształcenia;
 • korzystania z zasobów bibliotecznych udostępnionych przez organizatora;
 • korzystania z bazy dydaktycznej wyposażonej w środki dydaktyczne umożliwiające przebieg procesu kształcenia zgodny z programem szkolenia.

Ponadto po zakwalifikowaniu na szkolenie/kurs, które odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), uczestnik powinien sprawdzić czy organizator wygenerował mu elektroniczna kartę kształcenia (EKK), która z wymaganymi wpisami i zaliczeniami stanowi  jedyny dowód odbycia  kształcenia i w przypadku kursów, warunek dopuszczenia do egzaminu końcowego, a w przypadku specjalizacji jeden z warunków dopuszczenia do egzaminu państwowego.