22 czerwca 2018

Komunikat dotyczący wyjaśnienia do komunikatu w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że określenie „przed przystąpieniem do egzaminu państwowego” oznacza, że osoba składając dokumentację o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego musi legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Przeprowadzenie egzaminu państwowego rozpoczyna się od posiedzenia Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, na którym zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016 poz. 1761) komisja podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do egzaminu państwowego.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie kompletu dokumentów, określonych w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz Aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych zatwierdzonych przez Podsekretarza Stanu – Pana Marka Tombarkiewicza w dniu 24 października 2016 r.

Ponadto zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi zawartymi w aktualnie obowiązujących programach szkoleń specjalizacyjnych, w pkt 10 zawarty jest zapis, cyt. „Potwierdzić w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia, że pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (…)”.  

W związku z powyższym organizator może dokonać zaliczenia szkolenia po stwierdzeniu, na podstawie uwierzytelnionej kopii, posiadanych przez pielęgniarkę kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego. Brak spełnienia przez pielęgniarkę posiadania ww. kwalifikacji nie daje podstaw organizatorowi do zaliczenia specjalizacji.  Ponadto czas trwania specjalizacji musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.