Informacja o wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zgodnie z art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 z późn. zm. ) pielęgniarka położna przystępująca do egzaminu państwowego jest obowiązana do wniesienia opłaty za ten egzamin. Opłata, o której mowa stanowi dochód budżetu państwa.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz.  1761) do egzaminu państwowego mogą  przystąpić  pielęgniarka lub położna, które złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez Centrum.

Wysokość opłaty za egzamin państwowy zgodnie z § 11 cytowanego wyżej rozporządzenia wynosi 170 zł.

Opłatę, o której mowa należy wnieść na konto:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. Pawińskiego 5A

02 – 106 Warszawa

z dopiskiem: opłata za egzamin państwowy w dziedzinie ……..

Nr Konta Bankowego: NBP O/O WARSZAWA 89 1010 1010 0184 4122 3100 0000