Warsztaty dla Organizatorów kształcenia

W dniach 29-30 listopada oraz 1-2 grudnia 2016 r., Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przeprowadziło 4 edycje bezpłatnych, jednodniowych warsztatów „Kształcenie pielęgniarek i położnych –  nowe wyzwania”, które dotyczyły:

 • zmian wynikających  z rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
 • realizacji szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych z budżetu państwa,
 • ewaluacji kształcenia,
 • zmian w organizacji egzaminu państwowego,
 • wypełniania i przedkładania harmonogramów,
 • dokumentacji kształcenia podyplomowego.

W warsztatach wzięło udział 108 uczestników reprezentujących 74 organizatorów kształcenia.

Prowadzone warsztaty miały charakter interaktywny, co umożliwiało wymianę doświadczeń w zakresie realizacji kształcenia, jak również rozwiazywania problemów wynikających z wprowadzenia aktów prawnych.

Zorganizowane warsztaty ocenione zostały bardzo wysoko, co potwierdzają wyniki ankiet, w których uczestnicy, w skali 1-6, warsztaty ocenili na 5,5. Największym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia dotyczące: ewaluacji programów, dokumentacji kształcenia, wypełniania harmonogramów, organizacji egzaminu państwowego.

Wnioski:

Obszary, które w opinii organizatorów kształcenia, wymagają dalszego omówienia:

 1. Dokumentacja procesu kształcenia podyplomowego, opracowanie wspólnych wzorów dokumentów dla wszystkich organizatorów, sposoby dokumentowania samokształcenia.
 2. Wewnętrzny system oceny jakości kształcenia, opracowanie wytycznych w zakresie jakość kształcenia. 
 3. Przyszłość kształcenia podyplomowego (platforma e-learning).
 4. Ewaluacja programów kształcenia.
 5. Aspekty prawne dotyczące zwalniania z zajęć teoretycznych i praktycznych, pielęgniarek i położnych, które ukończyły różne formy kształcenia podyplomowego.
 6. Rozliczanie specjalizacji finansowanych z budżetu MZ.
 7. Wpisy do rejestru i zmian nazw kursów lub staży.
 8. Metody sprawdzania efektów kształcenia.

Uwzględniając dalsze zainteresowanie organizatorów kształcenia, realizacją kolejnych warsztatów, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych planuje w przyszłym roku uruchomić kolejne edycje.

Materiały szkoleniowe: