28 kwietnia 2023

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia aktualizacji programu kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programu kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych, opracowaną na podstawie art. 78  ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.) w ramach projektu POWR Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zaktualizowany program kursu został udostępniony na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).   

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

logotyp projektu