Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów z dziedzin: ochrony zdrowia pracujących, pielęgniarstwa: epidemiologicznego, psychiatrycznego, onkologicznego, internistycznego, ratunkowego, chirurgicznego, geriatrycznego, anestezjologicznego

Przepisy prawne

Przepisy prawne regulujące obszar kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

 

 

 

UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015r. poz.1484) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.
W związku z nowelizacją Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 676), znoszącą obowiązek ogłaszania aktów normatywnych w wersji papierowej, od dnia 1 stycznia 2012 roku, Dziennik Ustaw RP, Monitor Polski oraz Dzienniki Urzędowe Ministerstw i Urzędów Centralnych udostępniane są na stronach internetowych organów wydających.

Teksty ustaw  uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie  www.sejm.gov.pl  w dziale PRACE SEJMU/PRZEBIEG PROCESU LEGISLACYJNEGO