Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Zadania

W oparciu o Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10).

 

Do zadań Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej „Centrum", należy:

 • podejmowanie działań mających na celu realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • obsługa merytoryczna i finansowa umów o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych;
 • wydawanie opinii w sprawach powołania kierowników szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach, w których nie ma osób posiadających tytuł specjalisty;
 • wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu państwowego dla liczby osób mniejszej niż 25;
 • opracowywanie regulaminu egzaminu państwowego oraz ustalanie, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na rok następny planu egzaminów państwowych w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i podawanie do publicznej wiadomości na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 • powoływanie zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki lub położnej, posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, o zwolnienie jej przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
 • wydawanie pielęgniarkom i położnym dyplomu uzyskania tytułu specjalisty;
 • prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty;
 • realizacja zadań z zakresu nadzoru, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • prowadzenie archiwum dokumentów Centrum oraz nadzór nad archiwizacją dokumentacji;
 • współpraca w szczególności z:
  • organizatorami kształcenia,
  • organami prowadzącymi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe,
  • Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
  • Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
  • stowarzyszeniami zawodowymi i towarzystwami naukowymi pielęgniarek i położnych,
  • konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinie medycyny, w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • pracownikami naukowymi uczelni wyższych kształcących w zawodach pielęgniarki, położnej,
  • organami administracji rządowej i samorządowej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.