Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Wewnętrzna struktura

W oparciu o Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10).

 

Działalnością merytoryczną zajmują się:

 

Biuro Kształcenia Podyplomowego, które w szczególności realizuje zadania związane z:

 1. określaniem standardowych wymagań dla organizatorów kształcenia podyplomowego;
 2. opracowywaniem wskazówek w zakresie organizacji kształcenia podyplomowego dla organizatorów kształcenia;
 3. opracowywaniem materiałów pomocniczych i szkoleniowych dla organizatorów kształcenia;
 4. udzielaniem pomocy organizacyjnej, dydaktycznej i metodycznej organizatorom kształcenia;
 5. prowadzeniem ewidencji organizatorów kształcenia, oraz podawaniem do publicznej wiadomości listy organizatorów kształcenia;
 6. monitorowaniem procesu kształcenia w szczególności na podstawie harmonogramów kształcenia

Biura Ekspertyz i Analiz, które w szczególności realizuje zadania związane z:

 1. określaniem zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe, z uwzględnieniem rodzajów kształcenia;
 2. opracowywaniem ekspertyz z zakresu kształcenia podyplomowego;
 3. prowadzeniem działalności konsultacyjno-usługowej w zakresie zagadnień dotyczących jakości kształcenia podyplomowego;
 4. określaniem kryteriów i wskaźników oceny jakości kształcenia podyplomowego;
 5. opracowywaniem rocznych sprawozdań z realizacji kształcenia podyplomowego;
 6. opracowywaniem analiz porównawczych w zakresie różnych rodzajów kształcenia podyplomowego i wyników egzaminów państwowych;
 7. koordynowaniem spraw organizacyjnych związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych wynikających z nadzoru, o którym mowa w przepisach art. 83 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 8. przygotowywaniem, do dnia 30 listopada każdego roku, planu kontroli merytorycznej organizatorów kształcenia na rok następny w ramach nadzoru, o którym mowa w przepisach art. 83 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 9. przeprowadzaniem kontroli merytorycznej organizatora kształcenia w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, a w szczególności ocena zgodności realizacji zajęć z programem kształcenia i ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji przebiegu procesu kształcenia;
 10. opracowywaniem projektu zaleceń pokontrolnych na podstawie ustaleń zawartych w protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
 11. monitorowaniem organizacji i przebiegu kształcenia podyplomowego w zakresie zadań wynikających ze sprawowania przez ministra właściwego do spraw zdrowia nadzoru nad zapewnieniem odpowiedniej jakości kształcenia;
 12. prowadzeniem działań związanych z pracami zespołu powołanego do opiniowania wniosku pielęgniarki lub położnej, posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, o zwolnienie jej przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania szkolenia specjalizacyjnego w części lub całości.

Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, które w szczególności realizuje zadania związane z:

 1. opracowywaniem standardowych wymagań dla egzaminu państwowego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym opracowanie bazy zadań egzaminacyjnych oraz koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i aktualizacją zadań egzaminacyjnych;
 2. opracowywaniem jednolitych kryteriów egzaminu państwowego dla dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 3. przedkładaniem do dnia 30 listopada każdego roku projektu planu egzaminów państwowych dla dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia na rok następny;
 4. organizowaniem egzaminu państwowego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 5. przyjmowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przedkładaniem państwowej komisji egzaminacyjnej dokumentacji pielęgniarki lub położnej ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu państwowego;
 6. informowaniem zainteresowanych o dopuszczeniu do egzaminu państwowego oraz terminie i miejscu jego przeprowadzenia, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu państwowego oraz informowanie o wynikach egzaminu;
 7. zapewnianiem obsługi organizacyjnej państwowej komisji egzaminacyjnej;
 8. przygotowywaniem dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki lub położnej specjalisty;
 9. prowadzeniem rejestru wydanych dyplomów;
 10. prowadzeniem dokumentacji egzaminu państwowego;
 11. prowadzeniem innych spraw dotyczących egzaminu państwowego

Biuro Programów Kształcenia, które w szczególności realizuje zadania związane z:

 1. określaniem standardowych wymagań w zakresie programów kształcenia podyplomowego;
 2. opracowywaniem standardowych wymagań kwalifikacyjnych dla absolwentów różnych rodzajów kształcenia podyplomowego;
 3. wnioskowaniem do Dyrektora o powołanie zespołów programowych do opracowania programów kształcenia szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych;
 4. koordynowaniem pracy zespołów powoływanych w celu opracowania oraz ewaluacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych;
 5. przygotowywaniem projektów programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych do recenzji;
 6. przygotowywaniem programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
 7. przygotowywaniem programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych do publikacji na stronie internetowej Centrum.

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Obsługi Organizatorów Kształcenia - do zadań pracownika zatrudnionego ww stanowisku w szczególności należy:

 1. pełnienie funkcji rzeczoznawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór organizatorów kształcenia, prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych;
 2. analiza zgodności ofert składanych przez organizatorów kształcenia pod względem formalno-prawnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie, ze środków publicznych, szkoleń specjalizacyjnych w oparciu o wzór umowy zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur VAT lub rachunków, wykazów pielęgniarek lub położnych oraz sprawozdań, zgodnie z zapisami zawartych umów, o których mowa w pkt 3;
 5. obsługa merytoryczna umów o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych.

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Organizacyjnych - do zadań pracownika zatrudnionego ww stanowisku w szczególności należy:

 1. opracowywanie projektów procedur, decyzji, zarządzeń, regulaminów i zaleceń wydawanych przez Centrum;
 2. opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów pomocniczych i szkoleniowych;
 3. opracowywanie pod względem merytorycznym projektów publikacji;
 4. opracowywanie, weryfikacja i aktualizacja materiałów merytorycznych strony internetowej Centrum;
 5. koordynowanie spraw związanych z planowaniem oraz realizacją warsztatów, konferencji i szkoleń.