Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Informacje ogólne

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10) oraz Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 29).

Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedziba Centrum znajduje się w Warszawie.

Przedmiotem działalności Centrum jest wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 z późn. zm.).