Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów w dziedzinach pielęgniarstwa: rodzinnego dla położnych, epidemiologicznego, ratunkowego, geriatrycznego, opieki długoterminowej, onkologicznego

FAQ

23.07.2019

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Kształcenie podyplomowe (pytania ogólne)

1. Kto może być Organizatorem kształcenia i jakie warunki winien spełnić?

2. Gdzie uzyskam informację o planowanych specjalizacjach i kursach?

3. Znalazłam w Internecie ofertę edukacyjną dotyczącą specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych oraz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych prowadzonych metodą e-learning, czy zaświadczenie o ukończeniu kształcenia taką metodą  będzie ważne?

4. Czy i na jakich zasadach można kontynuować specjalizację, w danej dziedzinie po jej przerwaniu?

5. Jakie wymagania musi spełniać Pielęgniarka systemu ?

 

Specjalizacja dofinansowana

6. Z  jakich przepisów wynika dofinansowanie specjalizacji?

7. Kto i w jakim dokumencie określa limit miejsc na specjalizacjach oraz kwotę przypadającą na dofinansowanie 1 miejsca szkoleniowego?

8. W jakich województwach i w jakich dziedzinach pielęgniarstwa będą prowadzone specjalizacje dofinansowane ze środków publicznych w poszczególnych latach?

9. W jaki sposób dokonuje się wyboru organizatorów szkolenia, którzy będą prowadzić specjalizacje dofinansowane?

10. Kiedy i gdzie można uzyskać informacje na temat specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych, miejsca ich prowadzenia oraz organizatora kształcenia?

11. Jakie kryteria trzeba spełnić aby ubiegać się o przyjęcie na specjalizację dofinansowaną?

12. Czy można ubiegać się o przyjęcie na specjalizację dofinansowaną organizowaną w innym województwie, aniżeli województwo na terenie, którego zamieszkuję/ pracuję?

13. Czy otrzymanie miejsca dofinansowanego jest równoznaczne z całkowitym zwolnieniem z opłaty za szkolenie?

 

Odzwierciedlenie procesu kształcenia w SMK  

14. W jaki sposób mogę dokonać zmiany w planie kształcenia zamieszczonym w Systemie SMK i posiadającym status opublikowany?

15. Jako organizator kształcenia posiadam w Systemie SMK harmonogram kształcenia o statusie „Opublikowany”, czy możliwe jest dokonanie zmian w tym harmonogramie w zakresie terminów rozpoczęcia i  zakończenia kształcenia, czy też wykładowcy i opiekuna stażu? 

16. Jeśli w chwili zamieszczania harmonogramu w Systemie SMK nie posiadam jeszcze wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących  kształcenie, czy załączenie dokumentu potwierdzającego ubieganie się o dokonanie wpisu  będzie tożsame z dokumentem potwierdzającym posiadanie wpisu?

17. W jaki sposób mam odzwierciedlić w harmonogramie zamieszczonym w Systemie SMK, proces samokształcenia?

18. Czy w świetle funkcjonującego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) organizator kształcenia zobowiązany jest prowadzić dokumentację papierową, w tym dziennik zajęć?

19. Dlaczego w Systemie SMK nie uwzględniono szkolenia z zakresu przetaczania krwi i jej składników?

 

Warunki dot. odbywania szkolenia/kursu

20. Jak wygląda proces zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji przez pielęgniarkę, położną posiadającą tytuł naukowy doktora? 

21. Posiadam tytuł magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, czy w celu wykonywania szczepień ochronnych muszę legitymować się  dodatkowo  ukończonym kursem specjalistycznym z tego zakresu?

22. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać zwolnienie z ukończenia kursu specjalistycznego resuscytacja krążeniowo oddechowa i wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego w odniesieniu do pielęgniarek uczestniczących w  szkoleniach specjalizacyjnych?

23. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać zwolnienie z obowiązku odbycia kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka w przypadku uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego?

24. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać zwolnienie z kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne ?

25. Jeśli posiadam dwa zawody: ratownika medycznego i pielęgniarki/pielęgniarza (tytuł uzyskany w ostatnim okresie) - czy przystępując do specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego np. w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, mogę wliczyć staż pracy jako ratownik medyczny do wymaganego jako warunek przystąpienia do tych szkoleń stażu pracy pielęgniarki/pielęgniarza?

 

Egzamin państwowy

26. Czy testy egzaminacyjne są udostępniane przez Centrum?

27. W jakim terminie należy złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego w przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku lub nie przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie ?

28. Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim można przystąpić do państwowego egzaminu specjalizacyjnego?

29. Kiedy odbywają się egzaminy w poszczególnych dziedzinach?

30. Jaką kwotę należy uiścić za egzamin i na jaki rachunek?

31. Gdzie i kiedy mogę odebrać dyplom specjalisty?

32. Czy muszę odebrać dyplom osobiście?

33. Czy przed odbiorem dyplomu mogę otrzymać zaświadczenie o zdanym egzaminie?

34. W jaki sposób poinformować o zmianie danych osobowych?

35. W jakim terminie składa się za pośrednictwem SMK wniosek na egzamin i kiedy następuje jego weryfikacja?