Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Kursy specjalistyczne

Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

 

Dializoterapia

Kompresjoterapia

Leczenie ran

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Pediatryczna domowa opieka paliatywna

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Podstawy opieki paliatywnej

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Szczepienia ochronne

Wykonywanie i ocena testów skórnych

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Programy kursów specjalistycznych dla położnych:

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Leczenie ran

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Onkologia ginekologiczna

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Szczepienia ochronne


Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych:

Edukator w cukrzycy

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – obowiązywał do dnia 8 listopada 2017r

Wywiad i badanie fizykalne 

Wywiad i badanie fizykalne – obowiązywał do dnia 29 grudnia 2016r