Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów z dziedzin: ochrony zdrowia pracujących, pielęgniarstwa: epidemiologicznego, psychiatrycznego, onkologicznego, internistycznego, ratunkowego, chirurgicznego, geriatrycznego, anestezjologicznego

Komunikaty
Komunikat

kwi 4, 2018

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie przypomina, że osoby biorące udział w kształceniu podyplomowym mają prawo i obowiązek wymagać od organizatora kształcenia pełnej informacji nt. przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123), organizatorami kształcenia mogą być: uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze; oraz inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej „rejestrem", będącego rejestrem działalności regulowanej.

Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

1)   posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2;

2)      zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;

3)    zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;

4)     posiadanie wewnętrznego systemu oceny, jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny, jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Uczestnik szkolenia ma prawo do:

✓       zapoznania się z regulaminem organizacyjnym szkolenia;

✓       otrzymania planu zajęć teoretycznych oraz zajęć stażowych;

✓       informacji nt. programu szkolenia i organizacji kształcenia;

✓       uzyskania od kierownika szkolenia pomocy w rozwiązywaniu problemów;

✓       uzyskania indywidualnych konsultacji od kierownika szkolenia oraz organizatora kształcenia;

✓       korzystania z zasobów bibliotecznych udostępnionych przez organizatora;

✓   korzystania z bazy dydaktycznej wyposażonej w środki dydaktyczne umożliwiające przebieg procesu kształcenia zgodny z programem szkolenia.

 
Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki 
Radca Prawny
 
 
 

Powrót