Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

*Aktualizacja programu kursu Leczenie ran dla pielęgniarek*

Komunikaty
Komunikat

lut 20, 2018

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę, iż składając ofertę na potrzeby postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  na Wybór organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2017 roku, Organizator Kształcenia złożył oświadczenie, iż dysponuje:

 

1)    Kadrą dydaktyczną, w tym wykładowcami oraz opiekunami szkolenia praktycznego, posiadającymi  kwalifikacje  określone w programie kształcenia;

2)    Bazą dydaktyczną do  szkolenia  teoretycznego dostosowaną do liczby uczestników i wyposażoną  w środki dydaktyczne  określone w programie kształcenia oraz umożliwiającą jego realizację zgodnie z zalecanymi metodami dydaktycznymi;

3)    Bazą do realizacji zajęć stażowych, w tym placówkami stażowymi wskazanymi w programie kształcenia, w których możliwe będzie zdobywanie umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych;

4)    Wewnętrznym systemem monitorowania jakości kształcenia, uwzględniającym narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny;

Ponadto:

5)    Osoba wyznaczona na kierownika specjalizacji spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761);

6)    Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez komisję w składzie określonym w  § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Składając ww. oświadczenie, Organizator Kształcenia również oświadczył, iż nie będzie ubiegał się o wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zakresie objętym ww. treścią oświadczenia.

W związku z powyższym, Centrum informuje, że wnioski o zmianę umowy w zakresie objętym ww. oświadczeniem (zapewnieniem) nie będą przez Centrum uwzględniane.

 
Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny
 

Powrót